Endelig vedtagelse af lokalplan 675 for et boligområde ved Eskærshaven

Endeligt vedtaget af Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 7. februar 2023

Offentliggjort den 14. februar 2023

Klagefrist til og med den 14. marts 2023

 

Tilgå planen

Planerne kan ses som pdf via bilag nederst på siden, som digital lokalplan her og på www.plandata.dk

Alternativt ved personlig henvendelse til:

Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 1, 5700 Svendborg

 

Om lokalplanen

Det er lokalplanens formål, at området kan anvendes til boligområde i en variation af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. I den vestlige del af lokalplanområdet kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse i form af række- og kædehuse og i det resterende lokalplanområde kan der placeres åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse.

Lokalplanen fastlægger, hvordan området skal udstykkes via udstykningsplanen. Formålet med den faste udstykningsplan er at sikre en harmonisk udstykning af området med vægt på større parcelhusgrunde, og hvor antallet af boliger og det reserverede areal til fælles friarealer er afstemt.

Derudover fastlægges placering af adgangsvejen og strukturen for den fremtidige interne vej, Eskærshaven. Lokalplanen skal sikre, at det nødvendige antal parkeringspladser etableres indenfor området og at fælles opholdsareal udformes, så det har en rekreativ kvalitet. Det fælles opholdsareal skal indbyde til ophold mv., hvori der også skal placeres tørbassin til den lokale afledning af regnvand (LAR).

 

Under høringen er der indkommet høringssvar der har givet anledning til ændring af forslaget til vedtagelsen. Ændringerne omhandler:

  • §5.3 ændres, så der udlægges minimum 1,5 m fortov samt minimum 0,5 m til teknikskabe og lygtepæle. I modsatte side nedjusteres rabatten til minimum 1 m.
  • §9.6 ændres så den maksimale kote forøges med 20 cm i forhold til forslaget. Koten i § 9.6 fastsættes til kote 14,85 (højdesystem DVR90)
  • §9.11 er præciseret, så det også gælder i skel mellem nabogrunde.
  • §9.12 ændres, så der kommer til at stå: Træer skal plantes minimum 1 m fra vejarealet.
  • Boliggrund nr. 9 nedjusteres til at kunne opføres én etage.
  • Tilretning af lokalplanområdeafgrænsningen for at inddrage et areal på ca. 68 m2 så afgrænsningen følger eksisterende matrikelskel. Udstykningsbestemmelserne får tilføjet følgende bestemmelse: ”§ 4.3 Arealet angivet på Kortbilag 2 kan udstykkes til matrikel 110i Nyby By, Bregninge”
  • Kortbilag er tilrettet i forhold til inddragelsen af arealet på ca. 68 m2

Høringen forløb fra den 11. november 2022 til og med den 13. december 2023.

 

Klagemulighed 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt annonceret. Det vil sige at der er klagefrist til og med den 14. marts 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg.

 

Prøvelse ved domstolene 

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top