Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – november 2017

I Silkeborg Kommune var der byrådsmøde mandag 27. november. Her kan du få et kort overblik over, hvad byrådet har besluttet.

Bedre forhold på Gødvad Plejecenter og Rødegård
Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at bruge 500.000 kroner yderlige på at renovere ældre bygninger. De fleste af pengene skal bruges på at forbedre forholdene på serviceområderne på Gødvad Plejecenter og Rødegård.
Byrådsmødet mandag 27. november – sag 3

3,5 mio. kroner yderligere til sikrere veje
Silkeborg Kommune: 5 af vejstrækninger, der er udpeget som problemområder i Trafiksikkerhedsplanen, enten er eller bliver forbedret i år. Det drejer sig om Hammelvej – Lille Amerika, Horsensvej – Hjortsdalvej, Rodelundvej – Jævndalvej, Kjellerupvej – Industrivej, Herredsvej – Hammelvej. Byrådet bevilgede 3,5 mio. kroner; den sidste del af årets pulje på 14,9 mio. kroner.  
Byrådsmødet mandag 27. november – sag 4

Sti rundt om Gubsø

Gubsø-området: Vejdirektoratet skal i gang med erstatte den natur, der blev berørt af byggeriet af Silkeborgmotorvejen. I Gubsø-området bliver det nødvendigt at hæve vandstanden i Gubsø med ca. 75 cm – et projekt Silkeborg Kommune står for. Idet Gubsø-området er under byudvikling, er det planen at etablere et stiforløb omkring søen til rekreativ brug i samme omgang. Byrådet besluttede derfor at bevilge 600.000 kroner til at få undersøgt, hvor det er bedst at lægge stien og så derefter projektere stiforløbet.
Byrådsmødet mandag 27. november – sag 5

Kamp mod bjergfyr og andre invasive arter
Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune har hvert år pligt til at vedligeholde naturen i Natura 2000-områder, og i år handler det blandt andet om at udrydde bjergfyr, som har invaderet et 240 hektar stort område. Derudover handler det om rydning, afbrænding af hede, græsning/hegn, forbedring af vandstand i forskellige naturområder og etablering af et nyt naturområde på 60 hektar. Byrådet bevilgede 1 mio. kroner til at gennemføre vedligehold af Natura 2000-områder.
Byrådsmødet mandag 27. november – sag 6

Ændrede vedtægter for Energnist
Silkeborg Kommune: Gl. Them og gl. Gjern Kommune har tidligere ikke afleveret sit affald til Energnist, der modtager og brænder affald fra 15 jyske kommuner. Byrådet besluttede tidligere på året, at Energnist skal tage sig af alt affald fra Silkeborg Kommune. Det kræver ændringer i Energnists vedtægter, og de blev godkendt af byrådet.
Byrådsmødet mandag 27. november – sag 7

7 mio. kroner til at rive Nordre Skole ned

Alderslyst: Nordre Skole skal rives ned for at give plads til 36 boliger til udviklingshæmmede og senhjerneskadede og et nyt kulturhus i Alderslyst. Det kommer til at koste 7. mio. kroner at rive skolen ned. Nedrivningen omfatter ca. 9.850 m2 teglstensbygning fordelt på 2,5 etager. Forud for nedrivningen miljøet undersøges for miljøfarlige stoffer for at finde ud af, hvor meget der er behov for at sanere.
Byrådsmødet mandag 27. november – sag 8

8 mio. kroner til energispareprojekter
Silkeborg Kommune: Byrådet bevilgede 8 mio. kroner til energibesparelser i 2018, hvor der bliver fokuseret på bedre ventilation i haller og sal: Desuden skal et nyt system overvåge forbruget af energi, så der bliver mindre energispild. Og i løbet af 2018 kommer der led-pærer i de sidste lygtepæle.
Byrådsmødet mandag 27. november – sag 9

Ligestilling i Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune: Hvert år skal kommunerne undersøge, hvordan det står til med ligestillingen mellem kvinder og mænd i kommunale job, og byrådet blev på mødet orienteret om årets resultat. Silkeborg Kommune har politikker på alle områder – blandt andet for at få mænd til at blive mere interesserede i at tage de typiske kvindejob såsom pædagog og social- og sundhedspersonale. I topledelsen er der fuld ligestillingen og på ledelsesniveau er 4 ud af 10 ledere kvinder.
Byrådsmødet mandag 27. november – sag 10

14 billige boliger på Spættevej

Silkeborg: AAB-Silkeborg planlægger at opføre 14 billige boliger på Spættevej, der ligger i området ved Århusbakken. Byggeriet kommer efter budgettet til at koste 10,970 mio. kroner. Hver gang boligselskaber bygger almene boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet bevilgede 1,970 mio. kr. Byggeriet bliver i 2 etager med 7 lejligheder i stueplan og 7 lejligheder på 1. sal. Boligerne på 1. sal betjenes via en altangang mod nord samt 2 udvendige trapper fra stueplan.
Byrådsmødet mandag 27. november – sag 11

9 familieboliger på Ved Skrænten 4, Silkeborg
Alderslyst: Midtjyllands Boligselskab ønsker at opføre 2. etape af lejligheder på Ved Skrænten 4, i det sydlige Alderslyst ved Borgergade. Byggeriet kommer efter budgettet til at koste 19,380 mio. kroner. Hver gang boligselskaber bygger nye boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet bevilgede 1,938 mio. kroner. 6 af lejlighederne bliver med 3 værelser, mens de resterende bliver med 4 værelser.
Byrådsmødet mandag 27. november – sag 12

Forslag om at erstatte Integrationsudvalget

Silkeborg Kommune: Byrådet besluttede at vente med at se på et forslag fra Beskæftigelsesafdelingen om at erstatte Integrationsrådet med et rådgivende organ på administrativt niveau – blandt andet fordi Integrationsrådet ikke udelukkende rådgiver i sager om beskæftigelse.

Byrådsmødet mandag 27. november – sag 13

Ændret bestyrelse for Ungdomsskolen

Silkeborg Kommune: Byrådet besluttede, at bestyrelsen for Ungdomsskolen skal være anderledes end nu, når det nye byråd tager over. Den nye bestyrelsen kommer til at bestå af 2 repræsentanter fra byrådet hvoraf den ene bliver udpeget af Børne- og Ungeudvalgets medlemmer, 2 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, 1 repræsentant fra DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og 1 repræsentant fra LO (Landsorganisationen i Danmark), en repræsentant fra Silkeborg Uddannelsesforening, der ikke tidligere har haft et medlem, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Til gengæld skal politiets forebyggelsesgruppe, Idrætsrådet og et medlem valgt blandt skolebestyrelserne medlemmer ikke længere være med i bestyrelsen.
Byrådsmødet mandag 27. november – sag 14

Ungekulturhuset bliver færdigt i løbet af foråret
Silkeborg: Byrådet har frigivet 4,4 mio. kroner til et ungekulturhus på AmaliegadeCampus Bindslevs Plads. Huset skal fungere som et åbent, inkluderende mødested for unge mellem 13-25 år. I huset er der muligt at danne netværk og relationer på tværs af de forskellige ungemiljøer, og i det fælles hus kan de unge udfolde sig kreativt i et selvskabt kulturproducerende miljø. Huset bliver brugerstyret med kvalificeret sparring fra voksne. Huset skal også danne ramme for Ungdomsskolens aktiviteter, møder i de ungdomspolitiske partier og rådgivning og sparring rettet mod unge med sociale problemer.
Byrådsmødet mandag 27. november – sag 15

Vold, trusler og chikane mod byrådspolitikere
Silkeborg Kommune: Kommunernes Landsforening (KL) vil undersøge omfanget af problemet med vold, trusler og chikane mod byrådspolitikere. Derfor får alle byrådspolitikere i landet et spørgeskema tilsendt i begyndelsen af december. Svarene skal give et grundlag for at vurdere, hvilke initiativer der kan være brug for i fremtiden. KL og Indenrigsministeriet er desuden i gang med at lave en ny vejledning til, hvad byrådsmedlemmer kan gøre for at forebygge og håndtere trusler, vold og chikane. Vejledningen bliver efter planen sendt til medlemmerne af de nye byråd i begyndelsen af 2018.
Byrådsmødet mandag 27. november – sag 16

Politikken: Det gode Samarbejde
Silkeborg Kommune: Tidligere på året fik Silkeborg Kommune en ny politik på ældreområdet: Det gode hverdagsliv. Nu bliver den fulgt op med politikken: Det gode samarbejde, der beskriver, hvordan forskellige medarbejdergrupper indenfor hjemmeplejen kan arbejde sammen på for at møde borgerne i fællesskab. Fx; er Hjemmeplejen en central del af arbejdet, fordi medarbejderne er de første, der møder borgeren. Byrådet godkendte politikken.
Byrådsmødet mandag 27. november – sag 2

Ændringer i Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægter
Silkeborg Kommune: I det nye byråd bliver udvalgenes arbejdsområder fordelt på en anden måde end i det nuværende byråd. Derfor skal styrelsesvedtægterne ændres. De nye styrelsesvedtægter indeholder desuden en række ændringer på honorarer til byrådsmedlemmer og udvalgsformænd. Byrådet sendte de nye styrelsesvedtægter videre til 2. behandling.
Byrådsmødet mandag 27. november sag 27

Klage over valget i Vestergadehallen
Silkeborg: En borger mener, at nogle af de valgtilforordnede forsøgte at påvirke ham til at stemme på et bestemt parti. Derfor ønsker han, at valget i Vestergade skal gå om. Sekretæren for valgstyrerne havde ikke oplevet, at nogle af de tilforordnede ikke overholdt reglerne i løbet af dagen, så byrådet afviste klagen.
Byrådsmødet 27. november sag 28

Klage over valget i Vestergadehallen

Silkeborg: En borger har klaget over, at han blev bortvist fra Vestergadehallen under valget. Valgsekretariatet vurderer, at borgerens adfærd i den konkrete situation var af en sådan karakter, at det var helt berettiget at valgstyrerne valgte at bortvise ham fra valgstedet – blandt andet fordi, han filmede borgere og valgstyrere uden at have fået accept. Da han nægtede at imødekomme valgstyrernes pålæg, så var der ikke anden mulighed end at kontakte politiet som kom og fjernede ham fra valgstedet. Byrådet afviste klagen.
Byrådsmødet 27. november sag 29

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen