Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Moltkesvej 1 i Dronninglund


11. oktober 2021

Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til Brønderslev Spildevand A/S til udledning af tag- og overfladevand fra befæstede arealer i et nyt boligområde på Moltkes Allé 1 i Dronninglund. Det befæstede areal er opgjort til ca. 0,6 ha. Udledningen sker til Rørholt Møllebæk via forsinkelsesbassin i boligområdet.
Brønderslev Kommune har samtidig foretaget en screening af etableringen af forsinkelsesbassinet efter Lov om miljøvurdering af planer og af konkrete projekter (VVM). Brønderslev Kommune vurderer, at etableringen af bassinet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal således ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Tilladelsen kan ses her (Nyt vindue).

Kortmateriale kan ses her (Nyt vindue).

 

Der kan klages over såvel udledningstilladelsen som screeningsafgørelsen. En klage over afgørelsen skal sendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, se vejledning herom på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageberettigede er ansøger, en række private og offentlige organisationer samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen