Tilladelse til at nedsivning af vejvand fra Hellevadvej, Klokkerholm


17. december 2021

Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til Brønderslev Kommune, Vej og Park til at nedsive vejvand fra Hellevadvej i Klokkerholm fra et veja-real på ca. 1800 m2.

Tilladelse (nyt vindue)

Kortbilag – Hellevadvej (nyt vindue)

 Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. Klagefristen er 4 uger efter afgørelses-/offentliggørelsesdato. Du klager via Klageportalen, som findes på www.borger.dk (nyt vindue) og www.virk.dk (nyt vindue). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen