Forslag til Kommuneplan 2021-2033 – Brønderslev Kommune


4. januar 2021

Kommuneplanen udstikker de overordnede mål, retningslinjer og rammer for den fysiske udvikling i hele kommunen. Forslag til Kommuneplan 2021-2033 indeholder forslag til nye arealudlæg til byudvikling. Det vil sige, at der udlægges arealer til byudvikling, hvor der kan etableres enten nye boligområder eller forskellige typer af erhvervsområder.

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 indeholder også retningslinjer for planlægning og administrationen af kommunen inden for fire overordnede kapitler:

 • Byer & Byudvikling
 • Det åbne land
 • Erhverv & Turisme
 • Klima, Energi & Infrastruktur

Revideret i Forsalg til Kommuneplan 2021-2033 er blandt andet beskyttelse af bevaringsværdige landskaber, opsætning af store energianlæg, fortætning af byerne og strategisk planlægning for lokalbyer. 

Byrådet godkendte d. 16. december forslag til Kommuneplan 2021-2033 med følgende mindretalsudtalelser:
– Socialdemokratiet er imod udlæg til boligområde på Stadionarealet i Brønderslev
– Lene Hansen, Arne M Jensen og Dansk Folkeparti er imod 8 etager på Banegårdspladsen i Brønderslev.
– Venstre ønsker perspektivområde til boligudvikling i Serritslev.  

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)
Der er gennemført en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2021-2033 i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er gennemført af de planlagte ændringer i forhold til Kommuneplan 2017-2029. Der er således ikke tale om en miljøvurdering af planforslagets samlede indhold, men alene af de ændringer som foretages i det gældende plangrundlag.

Miljøvurderingen indgår i den digitale kommuneplan (nyt vindue)  

Giv din mening til kende
Planforslaget er i offentlig høring fra d. 4. januar 2021 til og med d. 1. marts 2021. Alle har mulighed for at sende synspunkter og ændringsforslag via den digitale planportal. Benyt funktionen “Skriv din kommentar”. Høringsvarerne skal være modtaget senest den 1. marts 2021 kl. 23:59.

Miljøvurderingen af forslag til Kommuneplan 2021 for Brønderslev Kommune er gennemført efter miljøvurderingsloven.

Miljøvurderingen af forslag til Kommuneplan 2021 for Brønderslev Kommune er gennemført efter miljøvurderingsloven.

Læs om klagereglerne og databeskyttelse

Klagevejledning – miljøscreening

Disse regler gælder
for kommunens afgørelse om miljøvurdering. Der kan ikke klages over kommuneplantillæg eller lokalplan, før de er endeligt vedtaget.

Hvad kan der klages over? 
Som hovedregel kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser. 

Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, kan Planklagenævnet ikke tage stilling til, om afgørelsen er uhensigtsmæssig eller urimelig.

Hvem kan klage?

 • Erhvervsministeren
 • Enhver med retlig interesse i sagens udfald
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:
  • At foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
  • At foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår udløber klagefristen?

Klagen skal være indsendt via Klageportalen senest 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg? 
Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere eller 1.800 kr.  for virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Brønderslev Kommune. Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Brønderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk 

Klagegebyr 
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor. 

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

 • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
 • du får helt eller delvist medhold i din klage eller
 • din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Kan afgørelsen udnyttes hvis der klages? 
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Planklagenævnet. 

Klager kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning. 

Domstolsprøvelse 
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt. 

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Planklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Om databeskyttelse

Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen. Vi registrerer ikke andre oplysninger, end dem, der er nødvendige.

Du har modtaget orientering om et forslag til en lokalplan, der er sendt i offentlig høring. Du får oplysningen om datasikkerhed, så du kender dine rettigheder. De gælder bl.a., når du kommer med kommentarer til en lokalplan i høring. I den konkrete sag arbejdes efter Planloven.

Behandling af oplysninger 
Teknik og Miljø registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Teknik og Miljø.

I Teknik og Miljø arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Kommunestyrelsesloven, Databeskyttelsesloven (LBK nr. 502 af 23.5.2018), samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Teknik og Miljø sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Teknik og Miljø ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Teknik og Miljø har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet og i visse tilfælde slettet.

Du kan kontakte kommunens rådgiver for databeskyttelse om dine rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelses. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Teknik og Miljøs behandling af dine oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelse. Brønderslev Kommunes  rådgiver for databeskyttelse: Mikkel Mose Baltsersen, Brønderslev Kommune, Sekretariatet, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev, Mail: dpo@99454545.dk , Tlf. 99455455.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen