Etablering af 2 møddingpladser – Mosbjerggårdsvej 62, 9382 Tylstrup


20. oktober 2020

Der er meddelt tilladelse til etablering (anvendelse) af 2 eksisterende møddingpladser på ejendommen Mosbjerggårdsvej 62, 9382 Tylstrup. Størrelse og placering fremgår af afgørelsen.

Klagefristen udløber den 17. november 2020.

Afgørelsen (nyt vindue)

Læs om klagereglerne og databeskyttelse

Hvad kan der klages over?

Du kan klage over kommunens afgørelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ved afgørelser kun tage stilling til forhold, der er omfattet af husdyrbrugloven og tager derfor f.eks. ikke stilling til klagepunkter vedrørende manglende trafiksikkerhed, forhøjet ejendomsskat som følge af herlighedsværdi, algevækst på træer og tage samt risikoen for MRSA-smitte.

Hvem kan klage?

  • afgørelsens adressat 
  • enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald   
  • Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål eller varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser som hovedformål, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Hvornår er der frist for at klage?


Klagefristen er 4 uger efter, at afgørelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg?

Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk), hvorefter denne myndighed snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresender denne til Miljø- og Fødevareklagenævnet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagegebyr

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, så du får helt eller delvist medhold i din klage eller
  • din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Udnyttelse af tilladelsen

Er der indgivet klage, har den som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Dvs. at tilladelsen gælder, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Domstolsprøvelse

Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt.


Om databeskyttelse

Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med landbrugsansøgninger. Vi registrerer ikke andre oplysninger, end dem, der er nødvendige.

Behandling af oplysninger

Teknik og Miljø registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Teknik og Miljø.

I Teknik og Miljø arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Kommunestyrelsesloven, Databeskyttelsesloven (LBK nr. 502 af 23.5.2018), samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Teknik og Miljø sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Teknik og Miljø ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Teknik og Miljø har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet og i visse tilfælde slettet.

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Teknik og Miljøs behandling af dine oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle. Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver: Mikkel Mose Baltsersen, Brønderslev Kommune, Sekretariatet, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev, Mail: dpo@99454545.dk , Tlf. 99455455.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top