Svendborg Bycenter – Forudgående høring

Svendborg Kommune er ved at igangsætte en planlægning for Svendborg Bycenter. Formålet er at give mulighed for at til- og ombygge bycenteret, så det bliver muligt at opføre en større dagligvarebutik og boliger i form af 2-4 etages boligbyggeri oven på eksisterende centerbebyggelses stueetage, samt et tilhørende parkeringshus.

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har på deres møde d. 27. september 2022 besluttet, at igangsætte en forudgående høring, hvor der indkaldes til ideer og forslag. Udvalgsbeslutningen fremgår som bilag længere nede på denne side.

Der gives derfor mulighed for at sende ideer, forslag og bemærkninger til den kommende planlægning inden udarbejdelsen af et nyt kommuneplantillæg der muliggør en ændring af kommuneplanens rammeområder 01.01.D1.445 Butiksområde Tinghusgade og 01.01.E1.811 Erhvervsområde Tinghuset.

Baggrund

Ejerne af Svendborg Bycenter ønsker at om og- tilbygge, så der kan opføres ca. 80 nye boliger, en ny dagligvarebutik på 1.800 m2, tilhørende parkeringshus og et mindre erhvervsareal. Eksisterende 1. salsbebyggelse på bycenteret vil blive nedrevet og nuværende parkeringspladser på taget nedlagt for at give plads til det nye byggeri og taghaver tiltænkt som fælles opholdsarealer.

Svendborg Bycenter og omgivelserne

Bycentret ligger i umiddelbar forlængelse af byens gågader og afgrænses af Tinghusgade, Voldgade og Vestergade.

Området ligger i bymidtens centrale handels- og kulturcentrum. I de omgivelser er der gågadesystem med udvalgsvarebutikker og en dagligvarebutik og blandede byfunktioner, som hotel konferencefaciliteter, stor biograf m.v.

Mod Vestergade ligger to byhuse i 2 etager fra slutningen af 1800-tallet. Begge huse er vurderet som værende af høj bevaringsværdi.

Projektønske

Svendborg Kommune har i sommeren 2022 modtaget projektmateriale fra bygherre i form af et projektmateriale og en projektbeskrivelse. Begge dele kan ses som bilag længere nede på denne side.

Det er bygherres intention at nedrive bycentrets førstesal, mens stueetagen af bycentret beholdes. Oven på stueetagen af bycentret opføres der 8.000 m2 boliger, svarende til ca. 80 boliger, i varierende højde og etager. I midten af boligbebyggelse etableres en taghave i 3 niveauer. Mod Tinghusgade etableres en ny dagligvarebutik på 1.800 m2, som også vil have direkte forbindelse ned i det eksisterende bycenter. I forlængelse af centret mod vest skal Tinghusgade 35 nedrives for at give plads til førnævnte boliger og dagligvarebutik, samt 295 m2 erhvervsareal og et integreret parkeringshus på 6.200 m2, hvoraf de 2.700 m2 er beliggende i kælderkonstruktion.

De bevaringsværdige bygninger langs Vestergade ønskes bevaret til fortsat erhvervsanvendelse, bygherre ønsker dog nyt byggeri opført tæt op ad.

Projektet er på nuværende tidspunkt et volumenstudie, som viser det ønskede omfang og indretning af det ombyggede center. Det arkitektoniske udtryk er derfor stadig under bearbejdning, hvorfor mere realistiske visualiseringer har til hensigt at give en antydning af et muligt udtryk.

Eksisterende plangrundlag

Bycenteret er i dag omfattet af kommuneplanrammen 01.01.D1.445 Butiksområde Tinghusgade, der fastlægger områdets anvendelse til centerområde med detailhandelsformål. Af de særlige bestemmelser fremgår det, at det maksimale butiksareal er 16.000 m2, hvor dagligvarebutikker må have en størrelse på maksimalt 1.500 m2 og udvalgsvarebutikker maksimalt 2.000 m2. Kommuneplanrammen fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 200 % og en bygningshøjde på 11,5 m.

En mindre del af projektområdet, hvilket bl.a. indbefatter de bevaringsværdige bygninger, er omfattet af kommuneplanrammen 01.01.E1.811 Erhvervsområde Tinghuset. Rammeområdet udlægges til erhvervsområde i form af kontor- og serviceerhverv. Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 300 % og med en bygningshøjde på 20 m.

Hele området er derudover omfattet af den gældende lokalplan 527 som udlægger området til butikker, restaurant, klinikker, kontorer, kulturelle formål, service og undervisning.

Ændringer til kommuneplanen

Selve rammeområdet som omfatter Svendborg Bycenter vil skulle ændres, således der gives mulighed for et centerområde med blandet bolig- og erhvervsformål. Der vurderes samtidig at være behov for at tilpasse det maksimalt areal for butiksarealet, dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker, samt bebyggelsesprocent og bygningshøjden. Derudover vil rammeområdet skulle udvides en smule mod nordvest, hvor rammeområdet for Erhvervsområde Tinghuset så vil blive indskrænket

For de bevaringsværdige bygninger forventes udlagt en ny erhvervsramme til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv. Rammen vil derudover fastsætte en bebyggelsesprocent og en bygningshøjde som vil tage udgangspunkt i det eksisterende byggeri. Der lægges derudover op til at optage en særlig bestemmelse om at de bevaringsværdige bygninger skal søges bevaret i en kommende planlægning.  

Administrations anbefalinger

På baggrund af det modtagne projektmateriale har administrationen kommet med en vurdering som omhandler de væsentligste emner som skal ændres i kommuneplanen. Vurderingen er udarbejdet på det foreliggende grundlag, hvorfor anbefalingerne vil kunne ændre sig i forbindelse med den videre bearbejdning af projektet. 

Administrations anbefalinger med uddybende bemærkninger fremgår af bilag længere nede på denne side. Det er administrationens anbefaling, at der i kommuneplanen fastsættes bestemmelser for:

Detailhandel:

Der gives mulighed for op til 6.800 m² detailhandel med fordelingen:

– Max. 2.800 m2 dagligvarebutik. Den enkelte dagligvarebutik må max. være 1.800 m².

– Max. 4.000 m2 udvalgsvarebutik. Den enkelte udvalgsvarebutik må max. være 2.400 m².

Dagligvarebutikker skal placeres i stueetagen.

Byggeriets maksimale højde:

Der må bygges op til kote 31,7 – ca. svarende til en bygningshøjde på 15 m.

Byggeriet skal trappe op mod syd-øst (så byggeriet er højest mod Voldgade) og at der på hjørnet mod Centrumpladsen må bygges op til kote 34,35 – ca. svarende til en bygningshøjde på 17,7 m.

Der skal arbejdes med en form for taghældning.

Bebyggelsesprocent:

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 230 %.

Bevaringsværdige bygninger:

De to udpegende bevaringsværdige bygninger (kategori 3) beliggende Vestergade 24-26 bevares og at der stilles krav om, at der ikke bygges nærmere end 8 meter til den facade, som vender mod nordøst.

Forudgående høring

En realisering af projektet vil kræve, at der udarbejdes og vedtages et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan. Derfor gennemfører kommunen en forudgående høring jævnfør Planlovens § 23c, hvor du har mulighed for at komme med dine forslag, idéer og bemærkninger til planlægningen, inden kommunen går i gang med planarbejdet.

Denne høring udsendes som en orientering og oplæg til debat. Den forudgående høring annonceres ligeledes på kommunens hjemmeside og www.planinfo.dk.

Alle høringsbridrag er velkomne, men vi vil særligt gerne høre, hvis du har ideer, forslag eller bemærkninger til følgende emner:

  • Udlægget af boliger
  • Omfanget af detailhandel
  • Placering af dagligvarebutikken
  • Byggeriets højde
  • Udformning af bebyggelsen
  • Bebyggelsesprocenten
  • Bevaring af de to byhuse langs Vestergade

Du kan sende dine ideer og forslag til og med mandag d. 31. oktober 2022 til:

  • plan@svendborg.dk   
  • Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg

Høringssvar bedes mærket ”Svendborg Bycenter”. Angiv navn, adresse og e-mail i din henvendelse.

Vi gør opmærksom på, at dine eventuelle bemærkninger vil være omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, og at de derfor vil kunne læses af andre. Der opfordres derfor til ikke at fremsende personfølsomme eller fortrolige oplysninger.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde torsdag d. 13. oktober kl. 17:00 til ca. 19:00.  

Der startes med en udendørs fælles besigtigelse af området rundt om Bycentret kl. 17:00, hvor vi mødes på Centrumpladsen ved den runde parkeringsplads.

Selve borgermødet starter ca. kl. 17:15 og afholdes på rådhuset i gæstekantinen på 3. sal (Ramsherred 5, Indgang C, 3. sal, 5700 Svendborg).

Det videre forløb

De indkomne ideer og forslag vurderes, hvorefter Svendborg Kommune forventer at udarbejde forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området.

Planforslagene kommer i offentlig høring i 8 uger. Her vil det være muligt at komme med bemærkninger til den konkrete planlægning, inden der tages endelig beslutning om planlægningen for området.

Den overordnede proces for at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan er illustreret på denne figur:

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til planlægningen, kan du kontakte Byg og Udvikling på plan@svendborg.dk 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top