Søby Havn, Ærø | Svendborg Kommune

12 / 100

Svendborg Kommune har d. 7. juli 2021 meddelt VVM-tilladelse med tilhørende miljøvurdering til udvidelse af Søby Havn, Ærø. Miljøvurderingen er gennemført i et koordineret samarbejde med Trafikstyrelsen, Kystdirektoratet og Ærø Kommune. Svendborg Kommune er myndighed for så vidt angår projektet på land.

Søby Havn har i november 2021 søgt om at ændre det tilladte projekt – og ansøgningen er uddybet i februar 2022. Ansøgningen er sendt til Trafikstyrelsen, Kystdirektoratet, Svendborg og Ærø Kommune.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at den ansøgte ændring for så vidt angår projektet på land medfører uændret eller reduceret miljøpåvirkning, og at ændringen derfor ikke omfattes af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2. Svendborg Kommune offentliggør derfor afgørelse herom, og at den ansøgte ændring kan omfattes af den eksisterende VVM-tilladelse med tilhørende miljøvurdering af projektet. Der er forud for afgørelsen gennemført en høring af berørte myndigheder.

 

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagenævnet afgør, om du er klageberettiget. 

Du klager via Klageportalen på følgende link: https://kpo.naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er på ca. 900 kr. for privatpersoner og ca. 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentligt annonceret, og klagefristen er dermed torsdag d. 28. juli 2022.

Vi gør opmærksom på, at i Svendborg Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores IT-systemer, når vi arbejder med din sag. Vi kan f.eks. også i tilfælde af en anmodning om aktindsigt videregive dine oplysninger. Du kan læse mere om Persondataloven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside https://www.svendborg.dk/om-kommunen/datasikkerhed.

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kan der rettes henvendelse til Svendborg Kommune på mail til landbrug@svendborg.dk.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top