Orientering om ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Emmerbøllevej 6, 5953 Tranekær

Ansøgningen om godkendelse er omfattet af husdyrbruglovens §16a. Det betyder, at der skal ske en vurdering af væsentlige virkninger på miljøet. Der ansøges om en godkendelse efter den nye husdyrbruglov til et produktionsareal på i alt 1653 m2. Produktionsareal er staldareal, hvor dyrene afsætter gødning over længere tid.

Ansøgningsmaterialet er vedhæftet som bilag. Ansøger har vurderet, at det ansøgte projekt overholder kravet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi (BAT) med hyppig gylleudslusning og overdækning af gyllebeholdere. Ansøger vurderer, at grænseværdierne for ammoniakdeposition på naturområder i kategori et og to er overholdt og at der ikke er grundlag for at stille skærpende vilkår til kategori tre naturområder samt at lugtpåvirkningen kan godkendes, idet den ikke er forøget.

Ansøger vurderer, samlet set at der kan meddeles godkendelse ved anvendelse af 50%-reglen.

I loven er der forskellige krav til offentlighed i sagsbehandlingen, som omfatter:

14 dages forannoncering, hvor enhver kan komme med kommentarer til ansøgningen, ud fra ansøgningsmaterialet (det er denne annonce)

En 30 dages høringsperiode, når der er udarbejdet et udkast til godkendelsen. De personer, der har mulighed for at komme med kommentarer til udkastet, er naboer, og enhver der berøres af afgørelsen. Herunder foreninger og organisationer som ifølge loven har ret til at blive hørt. De nævnte parter vil få besked om høringen direkte. Hvis du ikke er omfattet af ovenstående kategorier, og ønsker at få tilsendt udkastet til afgørelsen, skal du give os besked.

Annoncering af afgørelsen. Når den endelige afgørelse er truffet, får berørte parter direkte besked og der vil være en offentlig annoncering af afgørelsen, efterfulgt af en 4 ugers klageperiode.

Sagsbehandlingen varetages af til Natur og Miljø, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge. Har du indledningsvis nogle kommentarer til ansøgningen, kan de indsendes enten på ovenstående adresse eller via E-mail på landbrug@svendborg.dk. Har du spørgsmål, kan de rettes til telefon: 62 23 34 44. Vi skal modtage dine kommentarer senest den 13. december 2021.

 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen