Offentliggørelse af forslag til lokalplan 668

Offentliggørelse af forslag til lokalplan 668

Offentliggørelse af forslag til lokalplan 668

  • Besluttet af Svendborg Byråd den 22. juni 2021
  • Offentliggjort den 23. juni 2021
  • Høringsfrist den 4. august 2021

Planforslagene kan ses som bilag nederst på siden og på plandata.dk   

Alternativt ved henvendelse til

Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg  

Offentlig høring

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem til: 

plan@svendborg.dk

Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg

Alle indkomne svar indgår i Byrådets endelige behandling af planen. 

Formål og baggrund med planlægningen 

Formålet med lokalplanen er at sikre, at der kan etableres detailhandel med varegrupper til særligt pladskrævende varer, herunder etablering af en tømmerhandel med dertilhørende pålæsnings- og lagerplads.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra udvikler, der ønsker at opføre en tømmerhandel for professionelle med tilhørende logistikplads. Ejendommen ønskes omdannet fra køreteknisk anlæg til område med mulighed for detailhandel.  

Projektforslaget

Lokalplanområdet ligger i den nordlige ende af Svendborg By mellem Nordre Ringvej og Ring Nord, og har adressen Nordre Ringvej 151, 5700 Svendborg. Lokalplanområdet er cirka 30.660 m2 stort og omfatter matrikel nr. 116a, Græsholmene, Svendborg Jorder. Området er en del af kommuneplanens rammeområde 03.01.D2.573 ’Butiksområde Nordre Ringvej’, som er udlagt til centerområder, med detailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper i Kommuneplan 2017-2029. Forslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Lokalplanområdet ligger som en del af et bredt centerområde ud mod Ring Nord, hvor der i forvejen er etableret flere større virksomheder, som forhandler varer til særlig pladskrævende varegrupper.

Lokalplanen giver mulighed for, at det eksisterende køretekniske anlæg kan afvikles og at der i stedet kan opføres butikker til særligt pladskrævende varegrupper med handel til private og engros.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, der gives mulighed for opførelse af flere bygninger. Vejadgangen til området sker fra Nordre Ringvej, som er en større vej.
Der fastsættes desuden bestemmelser for skiltning i lokalplanområdet, herunder skiltning på facader og pyloner. Inden for lokalplanområdet er der en stor terrænforskel. Det byggemodnede terræn må dog maksimalt etableres i kote 41,8 m.

Lokalplanen har til formål at:

  • Området kan omdannes fra køreteknisk anlæg til arealer til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer eller varer, der frembyder særlige sikkerhedsmæssige for hold.
  • Ny bebyggelse opføres, så der er gode forhold for til- og fra kørsel til området.
  • Bebyggelsen opføres i flere enheder hvorimellem der er en sammenhæng.
  • Fastlægge retningslinjerne for bebyggelsens omfang.

Miljøvurdering

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  

Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet fire uger fra offentliggørelsen.  

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.

Læs mere om klageregler og gebyrer på Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/)

Retsvirkninger af lokalplanforslag

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Snorre Westh på telefon 24 79 27 36.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen