Offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2021 - 2033

Offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2021 – 2033

Byrådet har d. 15. december 2020 godkendt forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 og sendt forslaget i offentlig høring. 

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 er i offentlig høring fra den 6. januar 2021 til den 3. marts 2021.

Se forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 her 

Hvad er en kommuneplan?

Filmen nedenfor fortæller om den nye kommuneplan og giver dig en grundig vejledning til hvordan du finder rundt i planen, samt hvordan du sender høringssvar mv.  

Tidsplan – og politisk proces

Forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 er et resultat af en lang  proces, med inddragelse af det politiske niveau, styrelser, borgere, grundejere, private projektudviklere, lokale foreninger og organisationer, relevante fagområder i Svendborg Kommune mv.

Forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 været undervejs siden juni 2019, hvor den blev politisk igangsat at Byrådet i Svendborg Kommune. 

Du kan se den samlede tidsplan nederst på siden. 

Læs mere om den politiske proces, og find de aktuelle politiske dagsordener ved at trykke her! 

Hvad er ændret i den nye kommuneplan? 

  • Du kan læse om de overordnede ændringer ifm. Kommuneplan 2021 – 2033 ved at trykke her! 
  • Du kan finde de forskellige ændringer i den vedhæftede hvidbog nedenfor på siden. Se dokumentet “Hvidbog, forslag til Kommuneplan 2021 – 2033”. 
  • Du kan finde de forskellige ændringer, via den digitale og geografiske hvidbog ved at trykke her! 
Hvordan sender jeg et høringssvar? 

Ønsker du at sende et høringssvar – enten fordi du syntes at forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 indeholder ændringer, som du mener er uhensigtsmæssige, eller har du forslag til tilpasninger/ændringer, opmærksomhedspunkter eller lignende vil vi meget gerne modtage dem. 

Både borgere, grundejere, naboer, foreninger, organisationer eller lignende kan sende høringssvar. 

Du kan fremsende dit høringssvar til og med 3. marts 2021, enten via mail, hjemmesiden eller med brev. 

  • Mail: Send dit høringssvar til plan@svendborg.dk, mærk “Forslag til Kommuneplan 2021 – 2033” og gør opmærksom på hvilket område eller tema, som du ønsker at gøre indsigelse til. Der er intet krav til format eller indhold – blot at vi kan forstå indholdet og budskabet. 
  • Hjemmesiden: Du kan sende dit høringssvar via https://svendborg.cowiplan.dk/kommuneplan21/. Første gang du besøger hjemmesiden kommer høringsmodullet frem på skærmen. Efterfølgende vil den være at finde i højre hjørne. 
  • Brev: Brevet sendes eller afleveres fysisk i Plan og Udvikling, Frederiksø 4a, 5700 Svendborg. Husk at modtag en kvittering, hvis du afleverer brevet fysisk. 
Borger – og informationsmøder 

Som en del af den offentlige høring, vil der blive afviklet en række borger – og informationsmøder. 

De enkelte møder vil løbende bliver offentliggjort og annonceret her på siden og på Svendborg Kommunes facebookside her. 

Der afholdes ligeledes et samlet digitalt borger – og informationsmøde d. 27. januar 2021 kl. 16. Alle er velkommen til at deltage. 

Tilmelding kan ske via følgende link. Tryk her!  

Retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for den enkelte borger, men Byrådet er forpligtet til at arbejde for, at planen realiseres. Hovedstruktur, retningslinjer og rammer er bindende for Byrådets planlægning og administrationens arbejde.

Planloven giver Byrådet visse beføjelser til at administrere på grundlag af planen – herunder mulighed for at nedlægge forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgeplanen i hovedstrukturen. Byrådet kan også udstede forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.

Kommuneplanen er i sig selv ikke en tilladelse. Større bygge- og anlægsprojekter vil kræve lokalplan, byggetilladelse mm for at kunne realiseres. Kommuneplanen udgør grundlaget for den mere detaljerede lokalplanlægning og den konkrete sagsbehandling, som har den direkte retsvirkning for den enkelte. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, men den kan godt skærpe kommuneplanens rammebestemmelser, f.eks. gennem fastsættelse af lavere bebyggelsesprocenter.

Eksisterende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter er fortsat gældende, uanset hvad der står i kommuneplanen.

Miljøvurdering 

Der er på baggrund af ”lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”, LBK nr. 973 af 25/06/2020 udarbejdet en miljøscreening af forslag til Kommuneplan 2021-2033.

Miljøscreeningen gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang, kommuneplanen stemmer overens med de miljømålsætninger, som er fastlagt i lovgivning og planlægningen og om der vurderes at være væsentlige indvirkninger på enkelte eller flere miljøfaktorer. Der screenes på de kriterier som fremgår af lovens bilag 3, Planens karakteristika, på de afsnit som har gennemgået en revision.

Se den samlede miljøscreeningen her. 

Samlet vurderes det, at planforslaget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. Der er indvidere lagt vægt på planens karakteristika og overordnede karakter, samt:

  • at planen ikke påvirker et Natura 2000 område
  • at planen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning (Landsplanlægningen, den Regionale råstofplan og Udviklingsstrategien)

Miljøscreening af forslag til Kommuneplan 2021-2033 viser, at der ikke er behov for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne og -påvirkningerne. Screeningen af planen viser ingen væsentlige indvirkninger på miljøet.

Klagevejledning (miljøvurdering) 

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet, jf. planlovens § 58. Klagen skal være skriftlig og sendes til Planklagenævnet via klageportalen. Klageportalen finder du her eller via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Svendborg Kommune. Hvis Svendborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Svendborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her. Klagefrist Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Opsættende virkning En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. Hvem kan klage Enhver med væsentlig retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget og kan klage over afgørelsen.

Det er Planklagenævnet som i sidste ende afgør spørgsmål om klageberettigelse. Derudover er landsdækkende foreninger, der har beskyttelse af natur- og miljø eller væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen som formål, som udgangspunkt klageberettiget. Foreningen eller organisationen skal kunne dokumentere dens formål ved vedtægter eller love, og repræsentere mindst 100 medlemmer. Domstolsprøvelse Hvis du ønsker afgørelsen prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag senest 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort.

Klagefrist (miljøvurdering)

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning (miljøvurdering) 

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Hvem kan klage (miljøvurdering)

Enhver med væsentlig retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget og kan klage over afgørelsen. Det er Planklagenævnet som i sidste ende afgør spørgsmål om klageberettigelse. Derudover er landsdækkende foreninger, der har beskyttelse af natur- og miljø eller væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen som formål, som udgangspunkt klageberettiget. Foreningen eller organisationen skal kunne dokumentere dens formål ved vedtægter eller love, og repræsentere mindst 100 medlemmer.

Domstolsprøvelse (miljøvurdering) 

Hvis du ønsker afgørelsen prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag senest 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen