Nedlæggelse af del af offentligt vejareal til teknisk anlæg ved Nyborgvej mellem Vejstrup og Skårup

Ud til den offentlige vej Nyborgvej mellem Vejstrup og Skårup har forsyningsvirksomheden Vand og Affald en pumpestation, der er placeret delvist i rabatarealerne for Nyborgvej.

I forbindelse med, at Vand og Affald skal renovere pumpestationen, ønsker Vand og Affald at erhverve det stykke af den offentlige vej, hvorpå pumpestationen er placeret for at imødekomme udstykningslovens udstykningskrav.

En erhvervelse af arealet vil kræve en nedlæggelse efter vejlovens bestemmelser.

De nævnte vejarealer, der ønskes nedlagt, omfatter i alt ca. 20 m2, og er markeret med rødt på det vedlagte kortbilag.

Vejarealerne, der ønskes nedlagt, omfatter en del af rabatarealet for Nyborgvej. En nedlæggelse af det ønskede vil derfor kun indsnævre rabatten, og selve vejen vil have samme anvendelse.

Da det pågældende areal i dag bliver benyttet til en pumpestation, der går over terræn, kan arealet ikke anvendes til færdsel. Det er derfor Svendborg Kommunes vurdering, at arealet ikke tjener som adgangsvej for nogen ejendom, eller er af vigtighed for nogen ejendom, og derfor kan nedlægges.

Da den pågældende del af vejarealet fremadrettet ikke skal være offentligt vejareal, planlægger Svendborg Kommune at nedlægge dem. Arealet omfatter en del af vejlitra ”a” Ø. Åby By, Skårup.

Nedlæggelsen foretages i henhold til vejlovens §§ 15 og 124 (lov om offentlige veje nr. 1520 af 27. december 2014). I den forbindelse skal Svendborg Kommune give eventuelle grundejere en frist på mindst 8 uger til at fremsætte krav om, at vejen skal opretholdes. Kravet kan fremsættes, hvis vejarealet er eneste vejadgang for en ejendom eller, at vejarealet er af vigtighed for en ejendom.

Kravet skal indsendes på mail til TI@svendborg.dk eller pr. brev til Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Svarfrist er 23. februar 2023.

Svendborg Kommune kan afvise et krav. Sker det, kan grundejeren kræve, at Svendborg Kommune skal indbringe afgørelsen for taksationsmyndigheden. Grundejeren skal kræve dette inden 4 uger efter, at grundejeren har modtaget Svendborg Kommunes afgørelse.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top