Lokalplanforslag for en udvidelse af eksisterende dagligvarebutik, Mølmarksvej.

Lokalplanforslag for en udvidelse af eksisterende dagligvarebutik, Mølmarksvej.

KommuneNyheder - Lokalplanforslag for en udvidelse af eksisterende dagligvarebutik, Mølmarksvej.

Offentliggørelse af forslag til lokalplan 670 – for en udvidelse af eksisterende dagligvarebutik, Mølmarksvej.

  • Besluttet af Teknik- og Erhvervsudvalget den 7. oktober 2021
  • Offentliggjort den 8. oktober 2021
  • Høringsfrist den 5. november 2021

Planforslagene kan ses som bilag nederst på siden og på www.plandata.dk   

Alternativt ved henvendelse til

Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg  

 

Offentlig høring

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem til: 

plan@svendborg.dk

Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg

Alle indkomne svar indgår i Byrådets endelige behandling af planen. 

 

Formål og baggrund med planlægningen 

Formålet med lokalplanen er at sikre, at en udvidelse af butikken sker i overensstemmelse med den eksisterende butik, så butikken fremstår som en helhed. Lokalplanen skal sikre parkeringspladser og tilkørselsforhold for biler og varelevering. Derudover skal lokalplanen sikre, at en udnyttelse af arealet ud mod Vestergade sker med tilpasning til omgivelserne.

 

Projektforslaget

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Lidl om at udvide den eksisterende butik. Lidl ønsker at modernisere og forbedre logistikken i butikken, herunder at udvide butikken med yderligere salgsareal. Der gives mulighed for at den eksisterende dagligvarebutik kan udvides op til 2.500 m2.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for dagligvarebutikkens ydre fremtræden og skal udføres i overensstemmelse med den eksisterende butik. Taget skal fremstå med samme hældning for hele bygningen. Facaderne på butikken skal fremstå hvide og lysegrå.

Der opsættes en 2 meter høj støjskærm langs skel mod naboer mod Pasopvej, som skal slutte tæt til udbygningen af butiksbygningen.

I forbindelse med udvidelse af butikken nedlægges den gennemkørende vejadgang fra Vestergade. Dette giver mulighed for at udstykke arealet ud mod Vestergade. Der kan opføres bebyggelse til bolig eller erhverv på arealet ud mod Vestergade. Bebyggelse på udstykningsarealet ud mod Vestergade skal tilpasses de omgivende bygninger i placering og volumen. Ny bebyggelse skal placeres tilbagetrukket i facadelinje med nabobebyggelser og fremstå i blank mur, pudset eller malet facade i jordfarveskala, hvid eller sort. Tag på bebyggelse ud mod Vestergade opføres med fladt tag eller sadeltag.

 

Miljøvurdering

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  

Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet fire uger fra offentliggørelsen.  

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.

Læs mere om klageregler og gebyrer på Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/)

 

Retsvirkninger af lokalplanforslag

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Snorre Westh på telefon 24 79 27 36.

 

Bilag

  • Lokalplansforslag 670
  • Afgørelse om ikke miljøvurdering med klagevejledning
  • Byrådets beslutningsprotokollat om offentliggørelse af planforslaget.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen