Legeplads på Torvet, Svendborg

Offentlig høring af forslag til lokalplan 585 – tillæg 1 

Teknik- og Erhvervsudvalget har d. 9. december 2021 besluttet, at forslag til lokalplan 585 – tillæg 1 skal udsendes i offentlig høring. 

Tillægget til lokalplanen har til formål at muliggøre en legeplads på torvet.

Lokalplanforslaget kan ses som bilag nederst på siden, på Plandata eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Høring

Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra d. 10. december 2021 til og med den 7. januar 2022.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem til: 

Alle indkomne høringssvar indgår i Plan- og Lokalsamfundsudvalgets endelige behandling af planen.

 

Om lokalplanen

Torvet er i dag omfattet af Lokalplan 585 for byrumsprojektet Den Grønne Tråd. Planforslaget er et tillæg til den allerede gældende lokalplan.

Lokalplan 585 – tillæg 1, har alene til formål at muliggøre en legeplads på torvet og fastsætter enkelte bestemmelser for en legeplads på torvet. Legepladsens placering bestemmes til at være på det nordvestlige område af torvet.

 

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planen ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med d. 7. januar 2022.  

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.   

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Maria Fallesen på telefon 24990044

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen