Legeplads på Torvet, Svendborg

Legeplads på Torvet, Svendborg

Lokalplan 585 – tillæg 1 er:

  • Endeligt vedtaget af Økonomiudvalget den 8. februar 2022.
  • Offentliggjort den 9. februar 2022.

 

Der er klagefrist til og med den 10. marts 2022.

 

Lokalplanforslaget kan ses som bilag nederst på siden, på Plandata eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Om lokalplanen

Torvet er i dag omfattet af Lokalplan 585 for byrumsprojektet Den Grønne Tråd. Lokalplan 585 – tillæg 1 er et tillæg til den allerede gældende lokalplan.

Lokalplan 585 – tillæg 1, har alene til formål at muliggøre en legeplads på torvet og fastsætter enkelte bestemmelser for en legeplads på torvet. Legepladsens placering bestemmes til at være på det nordvestlige område af torvet.

 

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her.

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg.

 

Prøvelse ved domstolene 

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen