Høring af lokalplanforslag for boligområde ved Efterskolevej

Offentlig høring af forslag til lokalplan 662 og forslag til kommuneplantillæg 2021.02. 

 

Kommunalbestyrelsen har d. 28. marts 2023 besluttet, at forslag til kommuneplantillæg 2021.02 og forslag til lokalplan 662 skal udsendes i offentlig høring.

Planerne giver mulighed for etablering af et tæt-lav, fælleskabsorienteret boligområde med maksimalt 60 boliger og tilhørende vej-, parkerings- og friarealer.

Planerne kan ses som bilag nederst på siden, alternativt ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Høringsperiode

Planforslagene er i høring i perioden fra d. 30. marts 2023 til og med d. 1. juni 2023.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal du indsende dem digitalt her (tryk på megafonen til venstre og udfyld formularen): 

Link til lokalplanforslag : https://svendborg.cowiplan.dk/lokalplaner/662-boligomraade-ved-efterskolevej/redegoerelse/om-lokalplanen/

Link til forslag til kommuneplantillæg : https://svendborg.cowiplan.dk/kommuneplan21/tillaeg/202102-boligomraade-ved-efterskolevej-rantzausminde/baggrund-og-formaal/

Alternativt kan du sende til:

Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Alle indkomne høringssvar indgår i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planerne. 

 

Borgermøde

Svendborg Kommune inviterer til offentligt borgermøde om planerne. Her vil planforslagene blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Den 3. maj 2023. Tid: Kl. 17.00 – 18.30

Sted: Egense Forsamlingshus, Skovsbovej 338, Svendborg.

Tilmelding: Ikke nødvendig 

 

Om planerne

Planerne har til formål at give mulighed for etablering af et tæt-lav, fælleskabsorienteret boligområde med maksimalt 60 boliger og tilhørende vej-, parkerings- og friarealer. Der muliggøres en maksimal bebyggelsesprocent på 45 i hele lokalplanområdet. Derudover fastlægges principper for etablering af en grøn struktur, som er med til sikre boligområdets indpasning i området og, hvor der er prioriteret udlæg af så store fællesarealer som muligt.

 

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet (link til: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/)  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med d. 27. april 2023.  

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.   

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme.

Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Rodney Cottrell på telefon 30 17 50 60.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top