Forslag til kommuneplantillæg og Lokalplan for et blandet bolig- og erhvervsområde på Kullinggade 29

Offentlig høring af forslag til lokalplan 689 og forslag til kommuneplantillæg 2021.17

 

Kommunalbestyrelsen har d. 25. juni besluttet, at forslag til kommuneplantillæg 2021.17 og forslag til lokalplan 689 skal udsendes i offentlig høring.

Planerne giver mulighed for at omdanne området ved Kullinggade 29 til nyt blandet bolig- og erhvervsområde. 

Planerne kan ses som bilag nederst på siden, alternativt ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Høringsperiode

Planforslagene er i høring i perioden fra d. 4. juli til og med den 6. september.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal du indsende dem digitalt her (tryk på megafonen til venstre og udfyld formularen): 

 

Link til forslag

Forslag til Kommuneplantillæg

Forslag til lokalplan

 

Alternativt kan du sende til:

Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Alle indkomne høringssvar indgår i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planerne. 

 

Borgermøde

Svendborg Kommune inviterer til offentligt borgermøde om planerne. Her vil planforslagene blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Tid: 22. august 2024 19:00-21:00

Sted: Rådhusets kantine – Ramsherred 5, 3. sal, 5700 Svendborg

Tilmelding kan ske via linket her senest d. 20. august 2024

 

Om planerne

Planernes formål er at udvikle et blandet bolig- og erhvervsområde på Kullinggade 29, som både respekterer og bevarer områdets historiske og maritime værdier, samtidig med, at de giver mulighed for udvikling af et moderne og funktionelt havneområde.

Lokalplanen tillader, at området kan bruges til helårsboliger i form af etage- og/eller tæt-lav boliger samt erhverv som liberale erhverv, sundhedsinstitutioner, hotel og publikumsorienteret serviceerhverv. Derudover åbner planerne mulighed for offentlige og kulturelle formål samt etablering af et broanlæg, der forbinder Baagøe og Ribers Plads med Havnepladsen over havnebassinet.

Området er opdelt i tre delområder. Delområde A omfatter eksisterende bebyggelse, der hovedsageligt er fredet, men med mulighed for ny anvendelse. Delområde B giver mulighed for ny bebyggelse på op til 9.500 m² med en maksimal højde på 18,3 meter. Delområde C muliggør etableringen af en gangbro over havnebassinet.

Planerne omfatter også interne veje, stier og parkeringspladser samt offentlige tilgængelige arealer, der skal sikre god sammenhæng og adgang til kysten og byens havneområde.

 

Mindretalsudtalelser Baagøe- og Riber 25. juni 2024:

Enhedslisten kunne ikke indstille lokalplanen og kommuneplantillæg til offentlig høring, da der ikke sikres adgang på begge sider af det sydlige pakhus, at gulvkoten hæves over 2,5 meter, at der åbnes op for, at ikke alle parkeringspladser placeres inden for området. Og at der ikke er lavet en fyldestgørende trafikanalyse. Byggeriet er for højt, tæt, delvis lukket og er ikke arkitektonisk tilpasset omgivelserne og placeringen.

Der var tilslutning hertil fra Radikale Venstre, Flemming Madsen (A) og Rasmus Feldingbjerg Drabe (løsgænger)

 

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet (link til: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/)  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med d. 1. august 2024. 

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.   

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme.

Kommunalbestyrelsen kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Anne Kristine Wesselhoff på telefon 29 67 94 85 eller skriv til plan@svendborg.dk

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top