Etagerboliger ved den tidligere Kogtved Søfartsskole

Etagerboliger ved den tidligere Kogtved Søfartsskole

KommuneNyheder - Etagerboliger ved den tidligere Kogtved Søfartsskole
KommuneNyheder - Etagerboliger ved den tidligere Kogtved Søfartsskole

Endelig vedtagelse af lokalplan 660

Byrådet har d. 29. juni 2021 besluttet endeligt at vedtage lokalplan 660.

Lokalplanen er offentliggjort d. 8. juli 2021.

Klagefristen er 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse og fristen er dermed til og med d. 5. august 2021.

Lokalplanen giver mulighed for, at omdanne området ved den tidligere Kogtved Søfartsskole til nyt boligområde. 

Lokalplan 660 kan ses som bilag nederst på siden og på Plandata eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

Om lokalplanen

Lokalplan 660 har til formål, at området kan omdannes fra en anvendelse til søfartsskole til boligområde.

Lokalplanen har til formål at sikre, at den nye etagebebyggelse indrammer og understøtter den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, som fortsat skal have en fremtrædende karakter. Området nærmest kysten skal friholdes for bebyggelse.

Lokalplanen er opdelt i to delområder, som begge fastlægges med en anvendelse til boligformål. Delområde I i form af etageboliger og delområde II i form af åben-lav enfamiliehuse. I delområde II kan der indrettes fælles parkering samt etableres ét enkelt enfamiliehus.

KommuneNyheder - Etagerboliger ved den tidligere Kogtved Søfartsskole

Illustrationen viser et eksempel på, hvordan området fx vil kunne disponeres

Lokalplanen stiller krav om, at hovedbygningen og gartnerboligen skal bevares og ikke må nedrives.

Områdets øvrige eksisterende bebyggelse må nedrives med henblik på at skabe mulighed for opførelse af ny boligbebyggelse med den oprindelige hovedbygning i centrum.

Lokalplanen udlægger fire byggefelter, som fastlægger placering af ny bebyggelse til etageboliger. Det er et princip for den ny etageboligbebyggelse, at den skal underordne sig hovedbygningens højde og volumen og tilpasse sig terrænet.

Lokalplanen stiller derfor krav om, at ny bebyggelse til etageboliger må opføres i højest 2 etager med saddeltage med en hældning på 25-30 grader. Bygningsdybden for ny bebyggelse må ikke overstige 10,5 m. Bygningsdybden må dog brydes af indgangspartier/trappetårne, karnapper og udhængte altaner.

For at skabe afstand til kysten som fortsat skal bevares som ubebygget og for at beskytte allétræerne på sydsiden af Kogtvedvænget er der i lokalplanen fastlagt to byggelinjer.

Den del af lokalplanområdet som skal anvendes til ny etageboligbebyggelse har et skrånende terræn, hvorfor lokalplanen giver mulighed for terrænregulering på +/- 1 m mellem de to byggelinjer.

Offentlig adgang til vandet

Lokalplanen sikrer at den eksisterende sti til vandet bevares.

Svendborg Kommune har indgået aftale med den nye ejer af Kogtved Søfartsskole om, at lade en privatretlig deklaration lyse om offentlig stiadgang til kysten.

Deklarationen forventes tinglyst i 2021.

Klagemulighed 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt annonceret.   

Se klagevejledning nederst på siden eller læs mere på Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/).

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Plan og Udvikling på plan@svendborg.dk

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen