Delvis ophævelse af lokalplan 21.05, for et boligområde i Kirkeby

Lokalplan 21.05 er delvis ophævet for delområde 1, således at planen i øvrigt opretholdes for de øvrige arealer i lokalplanområdet. 

Planlægning vurderes ikke længere nødvendig for et areal, der omfatter matr.nr.: 16b, Kirkeby By, Kirkeby (svarende til delområde 1 i lokalplan 21.05) og arealet tilbageføres til landzone med delvis ophævelse af lokalplan 21.05. Arealet omfattet af delområde 1 i lokalplanen er derfor ikke længere omfattet af hverken lokalplan 21.05 eller en kommuneplanramme, og arealet vil fremover være omfattet af bestemmelserne i planlovens kap. 7 om landzone. 

Kommunalbestyrelsen har offentliggjort forslag til delvis ophævelse af lokalplan 21.05 fra den 6. december 2022 til den 7. februar 2023. Påtaleberettigede parter, berørt af forslaget, er desuden underrettet. Svendborg Kommune har ikke modtaget indsigelser m.v. mod forslaget om ophævelse. Lokalplanen er offentliggjort på kommunens hjemmeside og på  www.planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk den 1. maj 2023. Lokalplanen kan ses som bilag nederst på siden og på plandata.dk her

 

Retsvirkninger – vedtaget lokalplan

Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort, må der ikke – retligt eller faktisk – etableres forhold inden for lokalplanområdet, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. Planlovens § 18. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

 

Klagevejledning 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt bekendtgjort.   

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg.

 

Prøvelse ved domstolene 

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top