Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen indenfor lokalplan 677

Svendborg Kommune vedtog i september måned 2022 lokalplan 677 – For et område til blandet bolig- og erhvervsområde samt boligområde ved Odensevej, Svendborg. Lokalplanområdet omfatter Odensevej 26 og Odensevej 28, 5700 Svendborg.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan omdannes fra et erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde samt et boligområde.

Svendborg Kommune har ansøgt Miljøstyrelsen om en reduktion af skovbyggelinjen. Svendborg Kommune vurderer, at en reduktion af skovbyggelinjen fra Margrethelund til 30 m fra skel ikke vil være i strid med landskabelige interesser eller andre naturbeskyttelsesinteresser. Ansøgning om reduktion af skovbyggelinjen sker efter en samlet planlægning for det ansøgte område i form af lokalplan 677.

Lokalplanen indeholder en byggelinje mod Margrethelund, som sikrer, at ny bebyggelse mod øst fra skoven ikke må opføres nærmere matrikelskel end 30 meter. Byggelinjen i lokalplanen sikrer også en afstand til to fortidsminder på minimum 100 meter, som er placeret øst for lokalplanområdet i Margrethelund. 

 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse i sagen, hvilket indebærer, at skovbyggelinjen ophæves til 30 m for lokalplan 677 over mod skoven Margrethelund.

Miljøstyrelsen har lagt vægt på, at styrelsen ikke har grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den ansøgte reduktion af bygge- eller beskyttelseslinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt kommunens vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

Miljøstyrelsen har endvidere lagt vægt på, at den ansøgte reduktion vil medføre en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling, samt at reduktionen ikke vurderes at være i strid med de hensyn, som naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at varetage. Endelig har Miljøstyrelsen lagt vægt på, at der er tale om bynær skov, og at der i dag ligger bebyggelse omkring skoven.

Hele afgørelsen er vedhæftet som bilag nederst på siden.

Afgørelsen offentliggøres hermed, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.

 

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 47 i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top