Afgørelse efter vandløbsloven til regulering af Kobberbækken

Svendborg Kommune meddeler tilladelse til ændring af bundkoten på en 30 m strækning i det offentlige vandløb Kobberbækken ved Nyborgvej 7A, 5700 Svendborg, matr. 2ay Ørkilds Møller, Svendborg Jorder.

Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 47 og § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.  

Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig negativ indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller foretage offentlig høring, jf. §17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen.

Klage skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Dokumenter: se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort: 18. november 2022

Klagefrist: 16. december 2022

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen