VVM-tilladelse til vindmøller og solceller ved Marsvinslund

Silkeborg Byråd har den 24. august 2020 besluttet at meddele VVM-tilladelse til et projekt med 3 vindmøller og solceller på et 12 ha stort areal ved Marsvinslund. VVM-tilladelsen gives med en række vilkår.

Beskrivelse af sagen

Der er ansøgt om tilladelse til at opstille tre vindmøller på 142,5 m højde og placere solceller på et 12 ha stort areal ved Marsvinslund.

Silkeborg Byråd besluttede 24. august 2020 at der meddeles VVM-tilladelse til det ansøgte.

Forud for tilladelsen er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver de forventede miljøpåvirkninger fra projektet.

Et udkast til VVM-tilladelse blev offentliggjort sammen med den offentlig høring af lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport.

Silkeborg Kommune har nu meddelt VVM-tilladelse (§25-tilladelse efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter) til et projektet som beskrevet i tilladelsen. Der er knyttet vilkår til tilladelsen.

Se VVM-tilladelse med miljøkonsekvensrapport

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når
du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (https://naevneneshus.dk/).
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
 
Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelse af afgørelsen, det vil sige senest 3. november 2020.
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top