Tilladelse til nedgravet tankanlæg til ethylacetat hos Danfoss A/S, Hårupvænget 11, 8600 Silkeborg

Klager skal være sendt til Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest d. 10. december 2020 kl. 23.59

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har den 11. november 2020 meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, til at Danfoss A/S, Hårupvænget 11, 8600 Silkeborg kan flytte et nedgravet tankanlæg på 40.000 liter til ethylacetat.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Hanne B Lorentzen på tlf. 8970 15 03 eller på email hl@silkeborg.dk

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden afwww.naevneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr for private og 1800 kr for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen er ikke registreret førend gebyret er betalt.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget på klageportalen senest den 10. december 2020 kl. 23.59.

Download afgørelsen

Tilladelse

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top