Vedtagelse af lokalplan 11-018 Område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej, Silkeborg

Ophævelse af Lokalplan 12-019

Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling har 6. august 2020 administrativt vedtaget ophævelse af Lokalplan 12-019.
Ophævelse af Lokalplan 12-019 er offentliggjort 7. august 2020.

Formål og baggrund for ophævelsen

Silkeborg Kommune vedtog 27. marts 2017 Lokalplan 12-019 Område til en bolig på Lysbrohøjen 28c. Lokalplanens formål er at skabe mulighed for etablering af en bolig på ejendommen Lysbrohøjen 28C 8600 Silkeborg.

Silkeborg Kommune meddelte 4. januar 2018 dispensation fra naturbeskyttelseslovens §17 om skovbyggelinje til en boligbebyggelse på Lysbrohøjen 28c.

Miljø- og fødevareklagenævnet ændrede ved afgørelse 28. oktober 2019 Silkeborg Kommunes dispensation til et afslag.

Idet der således ikke er mulighed for en bolig i lokalplanområdet, findes planlægning for området ikke længere nødvendig. Derfor ophæves lokalplanen og arealet agtes tilbageført til landzone.

Den hidtidige planlægning

Lokalplan 12-019 har været gældende for området. Lokalplanens formål er at skabe mulighed for etablering af en bolig på ejendommen Lysbrohøjen 28C 8600 Silkeborg.

Ophævelsens konsekvenser

Retsvirkninger: Når lokalplanen er ophævet, skal områdets udnyttelse administreres efter bestemmelserne i kommuneplanramme 12-B-89, Boligområde ved Møllebækken, Lysbro, Silkeborg samt almindelige bestemmelser for landzone i Lov om planlægning (planloven).

Miljøvurdering

Ifølge ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis ophævelse af en lokalplan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Silkeborg Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at ophævelsen ikke kræver en miljørapport. Grunden er, at ophævelsen, i forhold til den hidtidige plan, kun medfører ændringer uden væsentlig negativ indvirkning på miljøet. (jf. § 8, stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Naturbeskyttelse

International naturbeskyttelse

Silkeborg Kommune må ikke vedtage planer, der kan skade arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller yngle- og rasteområder for arter på EU’s habitatdirektivs bilag 4. Alle planer og projekter skal derfor vurderes i forhold til, om de kan skade Natura 2000-områder eller strengt beskyttede arter på direktivets bilag 4.

Silkeborg Kommune har ikke registreret bilag 4-arter i området, men området er sandsynligvis levested for flere arter flagermus på grund af den lysåbne skovstruktur og arealets beliggenhed midt i en mosaik af skov, overdrev, vandløb og småsøer.

Ophævelse af lokalplanen vil ikke medføre forringelse af levemuligheder for eventuelle bilag 4-arter.

Nærmeste Natura 2000-område er ved Ørnsø 1 km væk. Silkeborg Kommune vurderer, at planen i sig selv eller i sammenhæng med andre planer ikke vil påvirke Natura 2000-områder.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. 

Efter miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet efter reglerne i planlovens kap. 14.

Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed. 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter § 2 i bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 skal en klage være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på hjemmesiden https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen