Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – juni 2019

Mandag 24. juni var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Læs, hvad Silkeborg Byråd har besluttet i de 26 åbne sager.

Høringer – hvad mener du?

AQUA Akvarium og Dyrepark vil gerne udvide
Silkeborg: Aqua vil gerne have mere plads til at formidle ferske fisks liv, Silkeborg Orienteringsklub vil blandt andet gerne have et stort mødelokale og Silkeborg Kommune vil gerne udvide Ferskvandscentret med 7.000 kvadratmeter. Det kræver en ny lokalplan for området. Der står blandt andet at værdifulde træer i området Aqua vil udvide i skal bevares. Orienteringsklubbens nye bygninger skal passe ind i området. Samme gælder for nye bygninger ved Ferskvandscentret. Der bliver også plads til et parkeringshus i 1-2 etager. Lavest over mod kolonihaverne i nærheden. Byrådet har sendt forslaget i 8 ugers høring.
Byrådsmødet 24. juni sag 12

25 parcelhusgrunde i den østlige del af Fårvang
Fårvang: Der er behov for flere parcelhusgrunde i Fårvang, og der kan blive plads til nogle på et privat areal, der er udvalgt til rækkehuse. Ingen har budt ind med et projekt, så derfor kan arealet ligeså godt blive brugt til parcelhuse. Ved siden af det er der en kommunal grund, hvor der også er plads til byggegrunde. Men begge dele kræver en ny, samlet lokalplan. Byrådet har sendt et forslag i 4 ugers høring.
Byrådsmødet 24. juni sag 13

Nye haller

Første skridt mod en ny hal i Sejs-Svejbæk
Sejs-Svejbæk: Et idé- og programudvalg skal i gang med at realisere en ny hal med 4 omklædningsrum i Sejs-Svejbæk. Byrådet har besluttet, at udvalget skal bestå af politisk formand, repræsentanter for lokalområdet, skolen, Ejendomsstaben og Kultur- og Borgerserviceafdelingen. Borgerne vil gerne have 2 haller og er i gang med at samle 20 mio. kroner ind. De har endnu ikke skaffet alle pengene, så i første omgang går udvalget udelukkende i gang med at planlægge den kommunale hal. Resten kommer med, når pengene er samlet ind.
Byrådsmødet 24. juni sag 4

Yderligere 1 mio. kroner til ny hal og multihus i Buskelund
Silkeborg: Hal 2 i Buskelund med multihus har været i licitation. Det viser sig, at det billigste tilbud er 1 mio. kroner højere end de 12,6 mio. kroner, der er sat af i budgettet. Byrådet har besluttet at lægge 1 mio. kroner oveni budgettet.
Byrådsmødet 24. juni sag 5

Gødvad får også multihus ved den nye hal
Silkeborg: Udover hal og sale får Gødvad også et multihus. Den lokale idrætsforening, GGIF har selv samlet 1,5 mio. kroner ind til multihuset, der kommer til at ligge ved den nye hal, mens Silkeborg Kommune står for resten. Foreningen håber stadig at kunne samle 2 mio. kroner ind. I alt kommer hal, sale og multihus til at koste 27,954 mio. kroner.
Byrådsmødet 24. juni sag 6

Børn

12 mio. kroner til daginstitutioner i Virklund
Virklund: Børnetallet i Virklund stiger kraftigt, og der er behov for flere vuggestuepladser i Virklund Børnehave og pladser i de 0-6-årige i Troldhuset. Virklund Børnehave bygger til, så der er plads til yderligere 20 børn. Troldehuset bliver også bygget til, så der er plads til 22-25 flere børn. Byrådet har frigivet 12 mio. kroner til at udvide de to daginstitutioner.
Byrådsmødet 24. juni sag 7

7,2 mio. kroner til flere pladser i Børnehuset, Nørrevænget
Alderslyst: Også i Alderslyst stiger børnetallet kraftigt. Byrådet har tidligere besluttet at flytte Alderslyst Ungdomsklub som ligger samme sted og i stedet bruge pladsen til de små børn. Der kan være 40 0-6 års pladser og en legestue. Byrådet har bevilget 7,2 mio. kroner til at ombygge den tidligere ungdomsklub til børnehave med blandt andet krybberum og plads til barnevogne.
Byrådsmødet 24. juni sag 8

Midlertidige pladser i Funder Børnehus
Funder: Også i Funder stiger børnetallet kraftigt. 2. etape af Funder Børnehus er først færdig i 2021, men allerede i 2020 er der behov for 54 pladser flere end der er i de midlertidige pavilloner, som står der indtil etape 2 er færdig. Derfor har byrådet besluttet at leje endnu en pavillon. Det kommer til at koste 6,970 mio. kroner. Pavillonen er klar til at modtage børn i oktober 2019.
Byrådsmødet 24. juni sag 9

Prisen for en SFO-plads stiger
Silkeborg Kommune: Folkeskoleloven er blevet ændret, og det betyder at eleverne på de yngste årgange skal gå 2,25 timer kortere tid i skole om ugen efter sommerferien. Det betyder så til gengæld, at børnene har behov for at gå i SFO længere tid – omkring 10 procent. Det kommer til at koste 2,9 mio. kroner i år. Det er muligt at hæve forældrenes betaling, men da det skal varsles i god tid, kan det først ske fra oktober. Det kommer til at koste 1,4 mio. kroner. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet 24. juni sag 10

Vedtagne lokalplaner

Plan for bydelscenter i Gødvad vedtaget
Silkeborg: Inden længe bliver Dybkjærskolen i Gødvad afløst af en ny skole og ny hal, som skal ligge nord for den nuværende skole. Når den så er revet ned er der plads til boldbaner og kunstgræsbaner og det bliver muligt at binde området bedre sammen. Omdrejningspunktet vil blive et nyt centralt torv med mulighed for at organisere et bredt udvalg af aktiviteter. Her vil livet blive skabt af såvel skole, fritidsaktiviteter, kirke og butikker. Det kræver en ny lokalplan. Byrådet har endelig vedtaget lokalplanen med få ændringer, efter at den har været i 8 ugers høring.
Byrådsmødet 24. juni sag 14

Plan for 100 etageboliger i Lysbro endelig vedtaget

Lysbro: I slutningen af 2018 vedtog Vej- og Planudvalget en lokalplan, der skaber plads til 100 etageboliger med adgang fra Lysbrovænget. Naboerne var bekymrede for, om vejen ville blive alt for trafikeret, og det var bedre at give boligerne adgang via Vestre Ringvej. Forslaget blev derfor revideret og har været i 2 ugers høring. Byrådet har endelig vedtaget lokalplanen.
Byrådsmødet 24. juni sag 15

Plan for boliger ved Brunbakkevej og Øster Bordingvej endelig vedtaget
Silkeborg: Silkeborg vokser og Buskelund er et populært område, og der er plads til flere huse ved Brunbakke og Øster Bording. Byrådet har endelig vedtaget en lokalplan, der skaber plads til cirka 58 parcelhuse og cirka 20 rækkehuse. Der ligger en gravhøj i midten af planområdet, som der skal være en 100 meter beskyttelseslinje til. Lokalplanen har været i 4 ugers høring og rettet til. Byrådet har endelig vedtaget lokalplanen.
Byrådsmødet 24. juni sag 16

Nye byggegrunde

Stitunnel og 6 byggegrunde ved Dalvejen i Balle
Silkeborg: Silkeborg vokser, og der er plads til 6 byggegrunde ved Dalvejen 34 i Balle. Silkeborg Kommune ejer jorden, og der er allerede en lokalplan for området. Byrådet har frigivet 2,25 mio. kroner til at få området byggemodnet. Der er også behov for en stitunnel under Nordre Højmarksvej, så beboerne kan få adgang til de øvrige stier i området. Den kommer til at koste 6 mio. kroner. Silkeborg Kommune betaler 4,5 mio. kroner, mens en privat bygherre betaler resten.
Byrådsmødet 24. juni sag 17

Erhvervsgrunde ved Silkeborgmotorvejen i Funder
Silkeborg: Der er brug for flere erhvervsgrunde i Silkeborg, og der er et velegnet område ved Vestre Højmarksvej og motorvejsafkørslen i Funder. Byrådet har frigivet 12,5 mio. kroner til at få grundene byggemodnet.
Byrådsmødet 24. juni sag 18

12 parcelhusgrund på Planetvej i Gjessø

Gjessø: Også omegnsbyer skal have plads til flere beboere, og her er Gjessø i fokus. Silkeborg Kommune ejer et område på Planetvej, hvor der skal være 12 grunde til parcelhuse. Byrådet har frigivet 4,5 mio. kroner til at få området byggemodnet.
Byrådsmødet 24. juni sag 19

Trafik

Lyskryds ved Julsøvej og Borgdalsvej i Sejs-Svejbæk
Sejs-Svejbæk: Efter motorvejen åbnede er der kommet mere trafik på Borgdalsvej, og det giver kø på Borgdalsvej og Julsøvej i myldretiden og usikre forhold for skolebørnene og cyklister. Det kan lysregulering være med til at løse. Derfor har byrådet besluttet at investere i et signalanlæg til 4,8 mio. kroner.
Byrådsmødet 24. juni sag 20

Lyskryds ved Erhvervskorridoren
Silkeborg: Fra den første etape af Erhvervskorridoren ved Nordre Ringvej til Stagehøjvej har behov for en vej, der binder områderne sammen ved Nordre Ringvej. Området er meget trafikeret, og skal trafikken flyde, er der brug for lysregulering. Byrådet har bevilget 11 mio. kroner til vej og signalanlæg.
Byrådsmødet 24. juni sag 21

Bedre system til afvanding på Silkeborgvej i Kjellerup
Kjellerup: Det har vist sig at være nødvendigt at udbedre dårlig og underdimensionerede system til afvanding og fremtidssikre afvandingssystemet mod klimaforandringer på Silkeborgvej i Kjellerup fra Astrupvej til Industrivej. Byrådet har godkendt, at der bruges 700.000 kroner til at udbedre systemet.
Byrådsmødet 24. juni sag 22

Natur

Bedre forhold på Them Bavnehøj
Them: Udkigstårnet på Them Bavnehøj trænger til at blive renoveret. Byrådet har bevilget 200.000 kroner til at få det gjort. Nogle af pengene skal gå til at indrette en plads med bedre muligheder for ophold og bedre adgang til Them Bavnehøj.
Byrådsmødet 24. juni sag 23

Tjek af sjældne dyrearter omkring Grauballe
Grauballe: Silkeborg Kommune har meget natur, der er hjem for strengt beskyttede dyrearter, og hvert år bliver dyrenes leveforhold undersøgt og eventuelt forbedret. I år er turen kommet til området omkring Grauballe med fokus på markfirben og padder. Desuden bliver der ledt efter den meget sjældne løgfrø ved Funder, hvor den som et af kun to steder i Danmark findes i enkelte vandhuller. Byrådet har bevilget 300.000 kroner til at undersøge forholdene for strengt beskyttede dyrearter.
Byrådsmødet 24. juni sag 24

Øvrige punkter

Budget 2020 for Brand og Redning
Silkeborg Kommune: Som ejere af Brand og Redning skal Silkeborg Kommune og Viborg Kommune godkende beredskabets budget. Budgettet for 2020 består af 178 kroner pr. indbygger samt indtægter fra sideaktiviteter. Byrådet har godkendt budgettet for 2020.
Byrådsmødet 24. juni sag 25

To bilag i Silkeborg Kommunes Overordnede Økonomistyringsprincipper ændret
Silkeborg Kommune: To bilag i de overordnede økonomistyringsprincipper er ændret. Det sker, fordi kommunerne i fremtiden skal stå for at inddrive ejendomsskat. Den anden ændring drejer sig om garantistillelse. Byrådet har godkendt ændringerne.
Byrådsmødet 24. juni sag 26

Bedre forhold til hunde og deres trænere
Silkeborg: Dansk Civilhundeforening går med planer om at sætte lysmaster op og købe mobilt hegn. På den måde kan flere hold træne hele året. Foreningen forventer at tiltrække 50-70 procent flere medlemmer og frivillige ad den vej. De har også planer om at sætte en varmepumpe for at spare på udgifter til el. Samlet koster det 124.000 kroner, og foreningen har søgt om et tilskud på 64.000 kroner. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet 24. juni sag 27

Intet tilskud til omklædningsrum på Levring efterskole
Levring: Levring Efterskole har søgt om tilskud til nye omklædningsrum. Byrådet har besluttet ikke at give tilskud.
Byrådsmødet 24. juni sag 28

Sundhedsaftale 2019-2023
Silkeborg Kommune: Region Midtjylland og Silkeborg Kommune har indgået en sundhedsaftale for de næste 4 år. Aftalen udstikker mål og retning på sundhedsområdet. Byrådet har godkendt aftalen.
Byrådsmødet 24. juni sag 11

Socialdemokratiet sendte stedfortræder
Silkeborg Byråd: 2. stedfortræder for Socialdemokratiet, Viggo Thinggaard, deltog i stedet for byrådsmedlem Dorthe Schou Jensen, der er forhindret i at deltage på grund af ferie. Stedfortræder indkaldes ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende.
Byrådsmødet 24. juni sag 2

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen