Forslag til Risikostyringsplan, Nyborg for stormflod fra hav

Forslag til Risikostyringsplan, Nyborg for stormflod fra hav

Orientering om offentlighedsperiode for Risikostyringsplan for stormflod fra hav.

EU’s oversvømmelsesdirektiv er en del af den danske lovgivning. Det drejer sig om loven, der i folkemunde kaldes oversvømmelsesloven. Kystdirektoratet har ifm. loven udpeget risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig. 

Kommuner med risikoområder skal i følge loven udarbejde en risikostyringsplan, med fokus på forebyggelse, sikring og beredskab i forbindelse med større oversvømmelser. Det vil bl.a. sige, at borgere der bor i områderne skal oplyses om oversvømmelsesrisikoen. Det kan også betyde at kommunerne helt skal ophøre med, at opføre nye bygninger (beboelse og/eller industrianlæg) i risikoområderne.

Boligejere (og boligkøbere) samt virksomheder har selv ansvaret for at sikre deres ejendom mod oversvømmelse. Med Oversvømmelsesdirektivet følger der dog også et ansvar til kommunerne om, at oplyse grundejerne i højrisiko områder.

Planen indeholder en vurdering af faren og risikoen for oversvømmelse fra havet, mål til styring af risikoen og forslag til tiltag der skal sættes i gang over de kommende år for at reducere risikoen for oversvømmelse.

Se den samlede plan med bilag nedenfor:

Risikostyringsplan for Nyborg

Bilag A – Tiltagstabel

Bilag B – Klimatilpasningsprojektet Nyborg indre havn og marina

Bilag C – Beredskabsplan stormflod for Nyborg Forsyning og Service A/S

Bilag D – Indsatsplan for stormflod i Nyborg Kommune

Bilag E – Samling af kortbilag for Risikostyringsplanen

Retsvirkning

Risikostyringsplanen er overordnet kommuneplanen og sektorplanerne. Risikostyringsplanen indeholder rammer og bindinger for den øvrige planlægning i det udpegede område.

Kommunen har pligt til at virke for planens gennemførelse.

Byrådet har 15. december 2020 godkendt forslag til Risikostyringsplan, Nyborg for stormflod fra hav til offentlig fremlæggelse. 

Borgermøder

Nyborg Kommune afholder borgermøde i høringsperioden. Nærmere oplysninger om tidspunkt, sted og program følger senere og vil blive annonceret her på hjemmesiden, på Nyborg Kommunes Facebook og i dagspressen.

Planerne er til offentlig høring

Planforslagene er offentliggjort herunder fra 20. januar 2021 til 20. juli 2021.

Hvis du har spørgsmål til planforslaget inkl. bilag, kan du kontakte os. Ved Spørgsmål kan der rettes henvendelse til gruppeleder ved Natur og Miljø, Elisabeth Oxenbøll Sørensen på tlf. 6333 6835 eller projektleder Birgitte Breum Knudsen på tlf. 6333 7946.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg  eller mailto: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk med mærket ”høringssvar vedr. Risikostyringsplan Nyborg”.

Materialet skal være kommunen i hænde senest 20. juli 2021.

Miljøvurdering af planen

Planen er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, da det er planer inden for fysisk planlægning og arealanvendelse, og da de fastlægger rammerne for fremtidige infrastrukturprojekter (lovens bilag 2, pkt. 10, litra k).

Der er derfor udarbejdet en miljørapport samtidig med udarbejdelsen af planforslagene. Miljørapporten beskriver de sandsynlige væsentlige miljømæssige påvirkninger inden for temaerne: Biologisk mangfoldighed, fauna og flora, befolkningen og menneskers sundhed, vand og materielle goder, herunder arealforbrug.

Miljøvurdering af Risikoplan Nyborg

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurdering af Risikostyringsplanen kan påklages til miljø og Fødevareklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen fremsendes til Nyborg Kommune på adressen Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller mailto: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk inden 4 uger fra offentliggørelsen. Kommunen videresender klagen til klagenævnet med kommunens bemærkninger. Klagegebyr ses på klagenævnets hjemmeside. 

Frist for indbringelse til domstolene er 6 måneder.  

Se den originale nyhed fra Nyborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen