Valg til Faxe Byråd 16. november 2021

Afstemningen foregår fra kl. 8.00 til kl. 20.00 på 7 afstemningssteder. Afstemningsstedet vil fremgå af det valgkort, som du som vælger får tilsendt. Desuden kan afstemningsstederne ses på kommunens 
hjemmeside www.faxekommune.dk/valg.  
 
Man stiller op til valget ved at anmelde sig som kandidat på en kandidatliste.  Flere kandidatlister kan indgå valgforbund og/eller listeforbund. 

Blanketter 

De blanketter, som skal anvendes til anmeldelse af kandidatlister, 
listeforbund og/eller valgforbund kan rekvireres/afhentes hos:  
Valgsekretariatet, rådhuset, Frederiksgade 9, Haslev. 

Kandidatliste uden stillere 

De partier/lister der blev valgt ind i Faxe Byråd ved kommunalvalget i 2017, og som tirsdagen 9 uger før valgdagen (14. september 2021) fortsat er repræsenteret i byrådet, kan efter anmodning eventuelt blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et 
mindsteantal vælgere i kommunen som stillere. 
Anmodningen sker ved at udfylde og indlevere den 
kandidatliste-blanket, som er beregnet til stillerfritagelse.   
 
Indlevering af en kandidatliste uden stillere kan ske tidligst tirsdag den 31. august 2021 og senest tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00. Herefter tager valgbestyrelsen stilling til anmodningen om 
stillerfritagelse. Gives der ikke stillerfritagelse, skal kandidatlisten udfylde en blanket med stillerunderskrifter. 

Kandidatliste med stillere 

Alle øvrige partier/lister, der ønsker at stille op til valg til Faxe Byråd, skal indlevere en kandidatliste, der er underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere.  
 
Indlevering af en kandidatliste med stillere kan ske tidligst tirsdag den 14. september 2021 og senest tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00. 

Indlevering af kandidatlister 

Kandidatlisterne skal indleveres til valgsekretariatet, rådhuset, Frederiksgade 9, Haslev. Der kan ikke dispenseres fra ovenstående frister. Ring gerne i forvejen og aftal en tid til aflevering på tlf. 56 20 36 86. Valgsekretariatet vil så gennemgå listen så evt. fejl og mangler kan afhjælpes med det samme.  
 
Kandidatlisten må højst indeholde 29 kandidatnavne, se yderligere i den medfølgende vejledning. 
 
Efter at kandidatlister med og uden stillere er indleveret, tager valgbestyrelsen stilling til godkendelse af kandidater, kandidatlister, listebetegnelser m.v. og tildeler bogstavsbetegnelser. 
Kandidatlistens repræsentant vil senest lørdag den 2. oktober 2021 blive underrettet om resultatet heraf, samt om eventuelle fejl og mangler, som skal udbedres inden mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.  

Liste- og/eller valgforbund

Blanket til anmeldelse af liste- og/eller valgforbund skal indleveres senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00 til valgsekretariatet på rådhuset, Frederiksgade 9, Haslev. Der kan ikke dispenseres fra denne tidsfrist. 

Kontakt 

Valgsekretariatet kan kontaktes pr. mail til 
Randi Kynde raky@faxekommune.dk, tlf. 56203686. 

Hvem kan opstille som kandidat (valgbar) 

Valgbar til Faxe Byråd er alle, der har ret til at stemme til valget jf. nedenfor, og som fredag den 1. oktober 2021 opfylder 
valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget, der først skal være opfyldt på valgdagen.  
 
Hvis valgretsbetingelserne ikke er opfyldt fredag den 1. oktober 2021, skal betingelserne være opfyldt mandag den 4. oktober kl. 12.00, 
bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende 
varigheden af forudgående fast bopæl i riget, der først skal være opfyldt på valgdagen.  

Hvem har ret til at stemme (valgret) 

Alle der har valgret og er optaget på en valgliste kan stemme til 
kommunalvalget. 
Man har valgret, når man er fyldt 18 år på valgdagen, har fast bopæl i Faxe Kommune, og herudover enten  

• har dansk indfødsret, 
• er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i 
Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministerets protokol
• er statsborger i Island eller Norge
• eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen. 
 
Valgretten er udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 når disse i øvrigt opfylder ovennævnte valgretsbetingelser.  
 
Valgretten er afskaffet for følgende personer:  
• Udlændige på tålt ophold 
• Udvisningsdømte udlændinge 
• Administrativt udviste udlændinge 
• Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen