Baggrundsinfo om arbejdet med aktivitetsskoven ved Jomfruens Egede

Forud for etableringen af skydebanen (og aktivitetsskov) ved Jomfruens Egede, er der blevet udarbejdet en lokalplan og et kommuneplantillæg, som blandt andet beskriver hvor og hvordan skydebane og andre aktiviteter i området kan indrettes. 

Undervejs i dette planarbejde har der været en række høringer, hvor offentligheden er blevet inviteret til at komme med bemærkninger. Offentlige høringer bliver som minimum lagt ud på kommunens hjemmeside og i den lokale avis. 
Planprocessen for Jomfruens Egedes Aktivitetsskov har blandt andet omfattet:

•    En indledende offentlig idefase, hvor der indhentes ideer og forlag i relation til det ønskede projekt eller området generelt. Denne løb fra 22. januar til 19. februar 2020 og blev blandt andet offentliggjort på kommunens hjemmeside og Faxe Haslev Posten. Der blev afholdt informationsmøde den 5. februar 2020, som blev annonceret samtidig.
•    Offentlig høring af planforslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Høringen løb fra 1. juni 2021 til 10. august 2021 og blev annonceret på kommunens hjemmeside og Haslev Faxe Posten. Herudover blev høringen sendt til grundejer, beboer og nabo til området. I denne høringsperiode blev der også afholdt borgermøde den 15. juni 2021.

I forbindelse med planprocessen er der blandt andet kigget og analyseret på støjpåvirkninger omkring de naboer som ligger i nærheden af skydebanen. Det er altid et krav, at støjgrænserne skal overholdes.

Miljøgodkendelse

Efter vedtagelsen af lokalplan og kommuneplantillæg, er der nu udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse, som i nærmere detalje sætter vilkår for indretning og drift af den ansøgte skydebane – herunder vilkår om støjgrænser og skydetider. En miljøgodkendelse meddeles i henhold til miljøbeskyttelsesloven og der er i den konkret sag ikke noget lovkrav om forudgående offentlighed.
Der er dog en igangværende parthøring – på baggrund af de almindelige bestemmelser i forvaltningsloven – af de omkringliggende ejendomme, som vi på baggrund af støjudbredelseskort har vurderet kan være væsentligt individuelt interesserede.
Partshøringen er fremsendt til ejere af de aktuelle ejendomme.
Eventuelle lejer er ikke medtaget i den først udsendte partshøring, Hvilket har givet anledning til spørgsmål og undren.
Der vil derfor blive udsendt en forlængede høring, til lejere i ejendomme inden for det afgrænsede område. Indkomne høringssvar vil blive medtaget i den videre behandling af sagen. 

I forbindelse med etablering af skydebaneanlægget er der stillet vilkår om, at der skal opføres 2 støjvolde til de to mest støjbelastede ejendomme. Disse 2 ejendomme ejes af ansøger selv. Der er meddelt landzonetilladelse til etablering af de to støjvolde og der er i den forbindelse foretaget en nabohøring af de omliggende ejendomme.
 

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top