Ændring af miljøgodkendelse til Karise Haveaffaldsplads ved AffaldPlus I/S

AffaldPlus I/S har søgt om at tilslutte overfladevand fra dele af Karise Haveaffaldsplads til offentlig kloak. I den forbindelse ændres tre vilkår, et vilkår fjernes og et tilføjes i den eksisterende miljøgodkendelse til Karise Haveaffaldsplads, Dalbyvej 6, 4653 Karise.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, påbud om at ændre vilkår i miljøgodkendelsen til Karise Haveaffaldsplads.

Afgørelsen er meddelt i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 23. december 2021. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen