VVM-tilladelse til projektet ”Fredensgård”, Fredensgade 1 og Christian 8.s Vej 31-33, 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune har meddelt VVM-tilladelse til et byudviklingsprojekt på Fredensgade 1 og Christian 8.s Vej 31 og 33, 8600 Silkeborg. Projektet ønskes etableret på matrikel nr. 3ck Silkeborg Bygrunde.

Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen udløber den 2. juni 2020. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Beskrivelse af sagen

Enggaard A/S har ansøgt om VVM-tilladelse til et byudviklingsprojekt i Silkeborg Midtby. Et udkast til VVM-tilladelse blev offentliggjort sammen med den offentlig høring af lokalplan, kommuneplantillæg og Miljørapport for projektet i perioden 3. december 2019 til 5. februar 2020.

Med byudviklingsprojektet Fredensgård etableres en ny karré i forlængelse af bymidtens eksisterende karréer. Karréen består af en ombygning af det nuværende Torvecenter til boliger, en ombygning af den eksisterende boligbebyggelse langs Chr. 8.s Vej en ny bebyggelse langs Fredensgade og afsluttes med et højhus i den sydlige del af projektområdet.

Silkeborg Kommune meddeler hermed VVM-tilladelse til byudviklingsprojektet.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til VVM-tilladelsen kan du kontakte Claus Christensen på tlf. 89 70 20 82 eller på mail claus.christensen@silkeborg.dk

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på https://naevneneshus.dk/. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på https://naevneneshus.dk/. 

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på https://naevneneshus.dk/ under klagevejledning. 

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.

Klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 2. juni 2020.

Dokumenter

Se VVM-tilladelsen

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top