Vedtagelse af Kommuneplantillæg 56 og af Lokalplan 14-016 for et boligområde ved Herningvej i Lysbro

Vedtagelse af lokalplan 11-018 Område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej, Silkeborg

Silkeborg Byråd har 24. februar 2020 vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen træder i kraft 17. marts 2020.

Offentliggørelsen sker i henhold til planlovens § 30.

Lokalplan kan ses på lokalplansiden lokalplaner.silkeborg.dk eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Ved byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen blev de indkomne høringssvar behandlet. Indkomne høringssvar og Teknik- og Miljøafdelingens notat med kommentarer til disse kan ses i menuen til venstre under “Kommentarer” på lokalplansiden. 

Som følge af høringssvarene er der foretaget ændringer af planen.

Se beslutningsprotokollen 

Lokalplanen erstatter en del af nedenstående lokalplaner. Nedenstående lokalplaner erstattes alene for de arealer, som er omfattet af lokalplan 11-018:

·       Lokalplan 12-008 for område til centerformål ved Håndværkervej

·       Lokalplan 20.09 for område ved Håndværkervej

·       Lokalplan 131.03 for område ved Håndværkervej og Viborgvej

·       Byplanvedtægt nr. 49 for industriområde ved Nordre og Østre Ringvej

·       Lokalplan nr. 11-004 for centerområde ved Nørrevænget – Nordre Ringvej og Viborgvej

Retsvirkninger

Ifølge planlovens § 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at lokalplanen er endeligt vedtaget. Fra denne dato må ingen grundejer i lokalplanområdet foretage ændringer af ejendommen i strid med lokalplanen, med mindre der meddeles en dispensation. Se mere i lokalplanen.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter § 2 i bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 skal en klage være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på hjemmesiden https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen