Ny kommuneplan vedtaget i Danmarks Outdoor Hovedstad

Byrådet har vedtaget en ny kommuneplan, der sætter retningen for, hvordan kommunen fysisk skal udvikle sig de næste tolv år. En udvikling der har fokus på vækst, velfærd og outdoor.

Kortere afstand til naturen og flere grønne områder, mindre trafik i midtbyen og bedre forhold for de cyklende. Det er en del af den udvikling, der er lagt op til de kommende år for Silkeborg Kommune. Byrådet har netop vedtaget Kommuneplan 2020-2032, der sætter retningen for, hvordan kommunen fysisk skal udvikle sig de næste tolv år.

Alle skal have let adgang til naturen

Alle borgere må som hovedregel kun have 500 meter til nærmeste rekreative naturområde. Det er en af målsætningerne i den nye kommuneplan, og det hænger sammen med byrådets vision om, at alle der bor i Silkeborg Kommune skal mærke, de er en del af Danmarks Outdoor Hovedstad.

I den nye bydel Eriksborg bliver der for eksempel skabt fem store naturområder, som bliver forbundet til ét sammenhængende naturnetværk. Blandt dem et nyt stort skovområde, Ny Nørreskov, på 250 hektar.

Derudover vil byrådet arbejde for, at flere søer bliver egnet til at bade i, og at eksisterende søbade udvikles. På sigt er målet, at man skal kunne tage en dukkert i alle kommunens søer.

Færre biler og bedre forhold for cyklister

Kommuneplanen har også indflydelse på biltrafikken i Silkeborg midtby. Parkeringen skal fremover samles i færre og større parkeringsanlæg på kanten til Silkeborg midtby. Det skal være med til at frede midtbyen for trafik og i stedet give plads til grønne områder og mere liv og flere oplevelser i midtbyen fx langs søfronten og havneområdet, som Silkeborg Kommune er i fuld gang med at udvikle.

Derudover vil byrådet fremme cyklen som det daglige transportmiddel ved at forbedre og udbygge eksisterende stier samt omdanne flere af banestierne til såkaldte supercykelstier.

Desuden udpeges samkørselspladser langs motorvejen som skal anspore til mere bæredygtig mobilitet, og der udpeges trafikknudepunkter i henholdsvis Kjellerup, Voel og Them, som skal gøre det lettere at skifte fra bil til cykel.

Tiltagene skal ligeledes sammen med en lang række andre initiativer fx udpegning af arealer til placering af solvarmeanlæg, biogasanlæg og vindmøller være med til fremme bæredygtighed og understøtte kommunens ambition om at nedbringe C02-udledningen.

Stort engagement og 900 aftryk

Interessen for kommuneplanen har været stor. Rigtig mange har deltaget i debatten på de to temamøder og 25 borgermøder, der er blevet afholdt rundt i hele kommune, og omkring 900 har indsendt høringssvar. Det er næsten dobbelt så mange som ved sidste kommuneplanrevision.

Alle høringssvar er blevet behandlet, og der er besluttet en række ændringer i kommuneplanen på baggrund af de input, borgere, virksomheder og foreninger er kommet med.

Alle høringssvar og høringsnotat kan ses på silkeborg.dk/kommuneplan

Midtjyllands Avis har dækket debatten fra borgermøderne. Er du nysgerrig på, hvad der blev drøftet i dit lokalområde, kan du (gen)læse reportagerne på silkeborg.dk/kommuneplan

Fakta

 • Kommuneplanen er den samlede plan for, hvordan vores kommune fysisk skal udvikle sig de næste tolv år. Hvor skal der være nye boliger, butikker, daginstitutioner, erhvervsområder og veje?
 • Planen var i høring fra 17. august til 12. oktober 2020
 • Vi har holdt 25 borgermøder i hele kommunen og to temaborgermøder om henholdsvis ”Søfronten, Eriksborg og Arkitekturpolitikken” og ”Fremtidens mobilitet i Silkeborg Kommune”
 • Vi har modtaget næsten 900 høringssvar, som er næsten dobbelt så mange som ved sidste kommuneplanrevision.

Centrale elementer i Kommuneplanen: 

Byer og byudvikling

 • Som hovedregel må ingen borgere have mere end 500 meter til et større rekreativt naturområde.
 • Ved nye boligbyggerier skal 10-25% af et område udlægges til udendørs fællesområder.
 • Ved planlægning af nye byudviklingsområder skal regnvand som udgangspunkt håndteres lokalt i området.
 • Nye byudviklingsområder skal kunne håndtere en 100 års regnhændelse inden for området.
 • Planlægning af nye byudviklingsområder i og omkring Silkeborg by skal ske med udgangspunkt i en ny grøn struktur i og omkring Silkeborg by. Det skal skabe god adgang til naturen i hverdagen og sikre, at der er et sammenhængende net af natur, skov og åbne arealer.
 • Projektudvikling, nybyggeri og væsentlig ombygning af eksisterende bygninger i mere end 2 etager eller med et omfang på mere end 500 m2 skal ske med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes nye Arkitekturpolitik.
 • Godkendelse af strukturplan for den nye bydel Eriksborg med plads til 7.000 borgere.
 • Helhedsplaner for flere byer i omegnen skal fremvise en langsigtet og sammenhængende planlægning.

Attraktive erhvervsarealer

 • Der lagt op til udvidelse af de store erhvervsområder i Hårup og Funder, som ligger ud til Silkeborgmotorvejen, og hvor efterspørgslen efter erhvervsområder er stor.
 • Der udlægges areal til et nyt stort erhvervsområde i den nye bydel Eriksborg.

Trafik og mobilitet

 • Parkeringen skal samles i færre og større parkeringsanlæg på kanten til Silkeborg midtby. Det er med til at frede midtbyen for trafik og skabe renere luft.
 • Supercykelstierne skal gøre det attraktivt at bruge cyklen og medvirke til at øge andelen af cyklister, der bruger cyklen til den daglige transport.
 • Der udpeges en ny samkørselsplads ved Ansvej og eksisterende samkørselspladser langs motorvejen planlægges opgraderet med bedre cykelfaciliteter, så det bliver mere attraktivt for bilister at parkere bilen og fortsætte på cykel eller arrangere samkørsel og dermed reducere antallet af biler på vejene.
 • Der udpeges trafikknudepunkter i Kjellerup, Voel og Them, som skal lette skiftet mellem forskellige transportmidler. De indebærer faciliteter som fx overdækkede ventefaciliteter, cykelparkering og mulighed for opladning af el-cykler, ladestandere til el-biler mv.

En grønnere kommune

 • Der er udpeget arealer til placering af solvarmeanlæg, biogasanlæg og vindmøller for at fremme bæredygtighed.
 • Der arbejdes for at etablere flere nye søbade i Silkeborg Kommune. Herunder et bynært søbad i Silkeborg by, der skal danne ramme om forskelligartede aktiviteter til vands og på land. Desuden skal de eksisterende søbade udvikles. Det langsigtede mål er, at der

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen