Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje i område omfattet af LP 13-011, Boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Ikke VVM-pligt for naturgenopretningsprojekt i Kærhusmosen, Hjøllund

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, rydning af opvækst og hævning af vandstand i Kærhusmosen øst for Lille Hjøllund ikke er VVM-pligtigt. Projektet ønskes gennemført på adressen Kærhusvej 14, 7372 Hampen – matr. nr. 1c St. Hjøllund, Vrads.

Afgørelse og begrundelse

Projektet er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – lovens bilag 2 pkt. 10 f regulering af vandløb.

Silkeborg Kommune har derfor screenet projektet for på den baggrund at kunne afgøre, om det på grund af dets art, dimensioner eller placering vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed være omfattet af VVM-pligt.

Ud fra screeningen vurderer Silkeborg Kommune, at projektet ikke forventes at få væsentlige negative indvirkninger på miljøet. Silkeborg Kommune har i forlængelse heraf truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Se afgørelsen

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Ejler Toft Jensen på tlf. 8970 1443 eller på mail: etj@silkeborg.dk

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest fire uger efter den er annonceret – det vil sige den 13. juli 2020. Klagevejledning finder du i afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen