Dispensation til ny bebyggelse på “Søhaven” i Silkeborg

Silkeborg Byråd har på møde den 28. oktober 2019 besluttet at give dispensation fra skovbyggelinjen og søbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 17 og § 16) til at opføre tre punkthuse med tilhørende anlæg på Søhaven – hjørnet af Sølystvej og Borgergade i Silkeborg.

Det ansøgte projekt omfatter 25 lejligheder fordelt på tre punkthuse i 3, 4 og 5 etager med en maksimal bygningshøjde på henholdsvis 13 meter, 16½ meter og 20 meter fra byggemodnet terræn.

Ud over punkthusene omfatter ansøgningen anlæg af interne veje, parkeringsarealer, beplantning, stiforløb mv. som vist og beskrevet for delområde 1 i Lokalplan 11-008 Lokalplan for Søhaven – et område til boligformål samt grønt område.

Klik her for at se afgørelsen (åbner pdf i nyt vindue).

Klik her for at se beslutningsprotokol fra byrådsmødet (åbner pdf i nyt vindue).

Klagevejledning

Efter naturbeskyttelselovens § 78, stk. 1 kan afgørelsen påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er ansøger, ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

En klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort dvs. seneste den 11. december 2019.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på “Nævnenes Hus´ hjemmesiden.

Klik her for at åbne “Klageportalen” i nyt vindue.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top