Byrådet har besluttet – oktober 2018

Mandag 29. oktober var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Læs, hvad Silkeborg Byråd har besluttet.

Høringer

Besøgscenter for klassiske biler
Balle/Silkeborg: En privat bygherre kunne godt tænker sig at etablere et besøgscenter for klassiske biler. Centret skal desuden indeholde et arbejdende museum, værksted, showroom, kontor, restaurant, konferencefaciliteter og lignende samt veje og parkeringspladser. Centret skal ligge ud til Viborgvej lidt nord for Nordre Højmarksvej og have adgang via Hestehavevej. Hele projektet kræver en ny lokalplan for området og byrådet har sendt et forslag i 8 ugers høring. I planen står blandt andet, at der bliver plads til 6.000 m2 bygningsmasse – max. højde er 8,5 meter. Facaderne skal være i afdæmpende jordfarver.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 14

72 boliger på Impala-grunden

Hvinningdal/Silkeborg: Hotel Impala brændte ned i 2017 og nu er der interesse for at opføre af ca. 72 boliger fordelt på 24 tæt-lave boliger og 4 punkthuse med 48 lejligheder i et område nord for Vestre Ringvej og syd for Sankelmarksvej. Punkthusene må være i op til 4 etager. Der skal være adgang til området via Sankelmarksvej. Det kræver en ny lokalplan, og derfor har byrådet sendt et forslag i 8 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 15

Plads til flere boliger i Hvinningdal By

Hvinningdal/Balle/Silkeborg: Da kommuneplanen blev revideret i efteråret 2009 blev en grund på Egernsundvej i udlagt til rekreative formål i stedet for boligformål. Hverken den nuværende ejer eller Silkeborg Kommune kender årsagen til at status på grunden blev ændret degang. Ejeren af grunden ønsker at få status ændret tilbage til boligformål. Det kræver et tillæg til Kommuneplanen, og byrådet har sendt et forslag i 4 ugers høring. 
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 16

Byrådet har besluttet eller godkendt

Ny Dybkærskole kommer nærmere
Gødvad/Silkeborg: Planerne for den nye Dybkærskole er nu nået så langt, at det er tid til at samle et udvalg, der kan lægge et byggeprogram. Udvalget skal arbejde videre med afklare, hvad der er behov for i forhold til fremtidens pædagogik. Det kommer til at koste ½ mio. kroner at komme videre med at forme projektet. Byrådet har frigivet beløbet. Der er i alt sat 162,5 af i budgettet til en ny Dybkærskole.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 3

Trekløverskolen i Kjellerup bliver lidt dyrere
Kjellerup: Trekløverskolens afdeling i Kjellerup skal moderniseres, og opgaven har nu været i licitation. Det har vist sig, at det bedste tilbud er 2,8 mio. kroner højere end budgetteret, fordi projektet er komplekst, og fordi priserne i byggebranchen stiger i øjeblikket. Derfor har byrådet valgt at lægge beløbet oveni budgettet. I stedet for 54 mio. kroner til at modernisere Trekløverskolens afdeling i Kjellerup er der nu sat 56,8 mio. kroner af.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 4

3 mio. kroner til fremtidens læringsmiljøer
Silkeborg Kommune: Byrådet har valgt at sende sagen tilbage til Børne- og Unge-udvalget.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 5

Forventet overforbrug på socialpsykiatri og rusmiddel og voksenhandicap
Silkeborg Kommune: Det seneste tjek af budgettet viser, at socialudvalget kan forvente at have brugt 14,1 mio. kroner end budgetteret på 3 områder: socialpsykiatri, rusmiddel og voksenhandicap, når 2018’s regnskab er gjort op. Det kræver handling nu, og byrådet har godkendt en række besparelser på områderne for at undgå, at budgettet skrider. Du kan finde dem i dagsordenen og bilag til punktet.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 6

Med i partnerskabet Røgfri Fremtid
Silkeborg Kommune: Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden er gået sammen om at danne partnerskabet ”Røgfri Fremtid”, hvor visionen er, at ingen børn og unge skal ryge i 2030, og hvor færre end 5% af den voksne befolkning ryger. Byrådet har valgt at være en del af partnerskabet. Målet er et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end 5 procent af den voksne befolkning ryger.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 7

Rygestopindsats i Region Midtjylland
Silkeborg Kommune: Regionen og Silkeborg Kommune skal nu arbejde sammen om at sikre at alle rygere, som har kontakt til et hospital i Region Midtjylland og gerne vil stoppe med at ryge, bliver henvist til et rygestopforløb i deres egen kommune. Målgruppen er alle rygere fra 14 år og op efter samt pårørende og som ryger dagligt. Byrådet har godkendt aftalen.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 8

Plan for fremtidens nye bydel, Eriksborg 
Grauballe/Gødvad/Silkeborg Nord: Med al sandsynlighed vokser Gødvad og Grauballe med tiden sammen. Derfor er der allerede nu udarbejdet en overordnet udviklingsplan for området mellem byerne. Bydelen kommer til at hedde Eriksborg, et område er reserveret til bydelscenter/centrum, der er kan rumme for eksempel dagligvarebutik, skole, daginstitution, hal, aktivitetsarealer/boldbaner, plejecenter og offentlige/kommunale formål som borgerservice, bibliotek, lægeklinik og multihus. Bydelscentret spiller en vigtig rolle i forhold til udvikling af identitet og funktionalitet i den nye bydel. Det skal bidrage til at skabe samling og fællesskab i hverdagslivet og til at give bydelen en særlig identitet, mens Gødvad og Grauballe samtidig beholder hver sin identitet. Byrådet har godkendt udviklingsplanen.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 10

14 tilretninger af kommuneplanen
Silkeborg: Da kommuneplanen blev vedtaget i efteråret 2017, blev det også vedtaget, at flere af borgernes forslag og indsigelser skulle med i den. Nu er 14 samlet i et tillæg, som byrådet har vedtaget endeligt. Forslaget har været i 4 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 11

Plads til erhverv ved Kejlstrupvej
Silkeborg: I området mellem Silkeborgmotorvejen og Kejlstrupvej syd for Nordre Højmarksvej ligger der et trekantet område, som ikke bliver brugt til noget som helst. Området er egnet til erhverv og butikker, der forhandler varegrupper, der har særlig meget brug for plads. Byrådet har vedtaget en lokalplan for området endeligt, efter at planen har været i 8 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 12

Planerne for Erhvervskorridoren er på plads
Silkeborg: Erhvervskorridoren ligger langs Silkeborgmotorvejen inde i byens. Der kan være kontor- og mindre produktionserhverv samt butikker med særligt pladskrævende varegrupper i området omkring motorvejen ved alfkørslen ved Søholt. Det bliver muligt at bygge i op til 6 etager mod motorvejen og være sikker på at blive set af gennemkørende trafik. Byrådet har vedtaget lokalplanen for området endeligt.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 13

Byggemodning af 3 erhvervsgrunde
Silkeborg Nord: Der er behov for flere erhvervsgrunde i Silkeborg, og der er udstykket 3 på kommunens jord ved hjørnet af Ebstrup Tværvej/Kejlstrup Tværvej. De mangler dog at blive byggemodnet, før de kan sælges. Det kommer til at koste 3,2 mio. kroner. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 17

Kommunen skal være CO2-neutral i 2025
Silkeborg Kommune: Indtil nu har 2030 deadline for, hvornår Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral, men nu har byrådet valgt at ændre deadline til 2025. Samtidig har byrådet besluttet at revidere klimapolitikken og udarbejde en klimaplan i løbet af 2019. Silkeborg Forsyning skal også være CO2-neutral i 2025, og byrådet vil arbejde for at bringe udledningen af CO2 ned for Silkeborg Kommune som geografisk område.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 18

Samarbejde med Bevæg Dig For Livet
Silkeborg Kommune: DGI og DIF har fået en fælles vision, Bevæg dig for livet. Visionen er, at 75 % af befolkningen skal være aktive i 2025, heraf skal 50 % være aktive i en forening. Byrådet har besluttet, at Silkeborg Kommune skal arbejde sammen med Bevæg dig for livet. Målet er at endnu flere borgere bliver fysisk aktive og derfor sundere. Der skal være fokus på oplevelser og fællesskab omkring outdoor-aktiviteter.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 19

Discgolfbane i Vestre Kejlstrup-skoven
Silkeborg Nord: Søhøjlandets Discgolf Klub vil gerne have en discgolfbane med 27 huller i Vestre Kejlstrup-skoven og har søgt om tilskud. Området indeholder både egnede skovarealer og mere åbne engarealer, så banen får mere et alsidigt og unikt udtryk end andre baner i Danmark og vil ikke skæmme naturen. Byrådet har bevilget 100.000 kr. til indkøb af materialer og til etablering af et mindre antal tee-steder. Resten af pengene skal foreningen selv finde.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 20

Bedre forhold ved Skægkærhallen
Skægkær: Idrætsforeningen Centrum i Skægkær og den selvejende institution ”Centrumhuset” kunne godt tænke sig at få bedre og nye stier, så det bliver lettere at komme fra klubhuset og over til udendørsbanerne. De vil også gerne have plads til at parkere cykler foran hallen. Byrådet har bevilget små 60.000 kroner uden moms til at få forholdene ændret.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 21

Tilskud til solbåd og til bevægelsespark er trukket tilbage
Ans/Bryrup: Når byrådet giver tilskud på max. Halvdelen til et projekt, som lokale grupper har sat i værk, har gruppen 6 måneder til at få projektet op at køre. Det er ikke lykkedes for 2 projekter, så derfor har byrådet nu trukket tilsagnene om tilskud tilbage. Det gælder for en solbåd på Tange Sø, hvor initiativtagerne selv har opgivet at finde penge til at dække resten af udgifterne – og for en bevægelsespark i Bryrup. Gruppen bag parken har tidligere fået forlænget fristen med yderligere 6 måneder, men det kan ikke lade sig gøre en gang til. Folkene bag parken har fået at vide, at de er velkomne til at søge igen, når de er kommet længere med at finde penge selv.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 22

Punkt bliver til temadag om Svømmecenter i Søholt
Søholt/Silkeborg: I stedet for at træffe en beslutning om hvorvidt svømmecentret skal være en selvejende institution eller kommunalt ejet, har byrådet besluttet sig for at holde en temadag om konsekvenserne af mulighederne, inden de lægger sig fast på nogen af delene.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 23

Retningslinjer for politikernes kørselsgodtgørelser bliver justeret
Silkeborg Kommune: Retningslinjerne for politikernes vederlag, godtgørelser og lignende er blevet opdateret på 2 punkter samt fået nyt layout. Byrådet har godkendt de nye retningslinjer. Du kan finde dokumentet på vores hjemmeside.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 24

Byrådets mødeplan for 2019
Silkeborg Kommunes byrådssal: Byrådet har planlagt at fortsætte traditionen med at holde byrådsmøder hver 4. mandag kl. 17 i byrådssalen. Dog bliver byrådsmødet 22. april først holdt 29. april og mødet lillejuleaften bliver flyttet til 16. december. Også som sædvanligt er der en halv times dialogmøde med borgerne.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 25

Silkeborg Kommune har fået ny vision

Silkeborg Kommune: Byrådet – der trådte til ved årsskiftet – har nu godkendt en fælles vision: ’Vores fællesskab og vores vision’, som udstikker retningslinjerne for resten af perioden.
Byrådsmødet mandag 29. oktober, sag 26

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top