Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – april 2019

Mandag 29. april var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Læs, hvad Silkeborg Byråd har besluttet på mødet.

Høringer – hvad mener du?

Ændret adgangsvej til 100 etageboliger i Lysbro
Lysbro: I slutningen af 2018 vedtog Vej- og Planudvalget en lokalplan, der skaber plads til 100 etageboliger med adgang fra Lysbrovænget. Naboerne var bekymrede for, om vejen ville blive alt for trafikeret. Nu er der blevet kigget på planen igen og i det revideret forslag får boligerne i stedet adgang via Vestre Ringvej. Byrådet har sendt det ændrede forslag i 2 ugers høring. Byrådsmødet mandag 29. april sag 6

17 huse ved Tandskovvej i Sinding
Sinding: Ejeren af en mark ved Tandskovvej i Sinding vil gerne udstykke området til boliger. Det kræver en ny lokalplan og byrådet har sendt et forslag til en sådan i 4 ugers høring. Planen skaber plads til 10 tæt-lave huse og 7 parcelhuse i op til to etager. Boligerne skal have sadeltag i stil med resten af husene i Sinding.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 7

Nyt kvarter i Virklund med plads til 52 huse
Virklund: Ejeren af et område i det vestlige Virklund gerne udstykke området til boliger. Området ligger ved Hjortespringet 1 og direkte op til Vesterskov Det kræver en ny lokalplan og byrådet har derfor sendt et forslag i 8 ugers høring. Planen skaber plads til 35 traditionelle parcelhuse, 11 parcelhuse på små grunde og 3 dobbelthuse. Husene må ikke have blanke, reflekterende tagmaterialer, signalfarver, selvlysende og eller neonfarver på bygningerne. Det vestlige Virklund er et område i udvikling, så derfor bliver der også sat gang i en analyse af fremtidens trafik i området.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 8

2 boligblokke i 1-4 etager langs Oslovej

Silkeborg: Langs Oslovej nord for Bergenvej er der en gammel mørtelgrund, der i områdets nuværende lokalplan fra 2010 er beregnet til rækkehuse og parcelhuse, men på halvdelen af grundene er der intet sket. Nu har en privat bygherre vist interesse for at bygge 2 boligblokke i 1-4 etager på grundene. Det kræver en ny lokalplan, og byrådet har sendt et forslag i 8 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 9

68 nye lejligheder på Lupinvej
Silkeborg: Bygningen på pladsen mellem Lupinvej og Kejlstrupvej er egentlig beregnet til en dagligvarebutik, men ejeren har ledt forgæves efter en ny lejer de seneste år. Grunden er egnet til boligbyggeri i stil med de øvrige blokke på Lupinvej. Derfor har byrådet sendt et forslag til lokalplan i 8 ugers høring. Planen skaber plads til to forskudte blokke i 12 meters højde og med 4 etager og til grønne områder.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 10

Her finder du de forskellige forslag til lokalplaner

Beslutninger

Stedfortræder for Socialdemokratiet

Silkeborg Kommune: 1. stedfortræder for Socialdemokratiet, Find Poulsen, deltog i stedet for byrådsmedlem Dorthe Schou Jensen, der var på ferie. En stedfortræder kan deltage, hvis et medlem ikke kan komme på grund af sygdom, graviditet, barsel eller adoption, et andet offentligt hverv eller forretning.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 2

Stikprøve af tilskud til hjælpere og borgerstyret personlig assistance

Silkeborg Kommune: Ankestyrelsen har lavet stikprøver af kommunernes omkring tilskud til hjælpere og borgerstyret personlige assistance. Silkeborg deltog med 3 sager om borgerstyret personlig assistance, og Ankestyrelsen var enig i kommunens afgørelser. Kommunen deltog med 1 sag om hjælpere, og her vurdere Ankestyrelsen at der manglede oplysninger. Hvis der havde været tale om en klagesag, ville styrelsen have sendt sagen tilbage til kommunen for at få flere oplysninger. Social- og Sundhedsafdelingen vil i fremtiden arbejde efter rapportens anbefalinger. Byrådet har taget undersøgelsen til efterretning.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 4

12 boliger med 2 rum på Fårvang Ældrecenter

Fårvang: Fårvang Ældrecenter har en del af boligerne med et enkelt rum, men nu bliver det ændret. Der bliver bygget nyt og bygget om, så Fårvang Ældrecenter i fremtiden har 24 boliger, alle med 2 rum. Byrådet har bevilget 2 mio. kroner til at komme i gang. Pengene skal gå til at udarbejde udbudsmateriale og til et byggeprogram.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 5

Planstrategi 2040 endelig vedtaget
Silkeborg Kommune: Strategien fokuserer på kommunens fysiske udvikling, fra udvikling af Silkeborg midtby til omegnsbyerne, byvækst i kanten af Silkeborg by, udvikling af attraktive erhvervsarealer, håndtering af fremtidens trafik og mobilitet, fremtidens boligområder og klima og bæredygtighed i Silkeborg Kommune. Byrådet har endelig vedtaget Planstrategien, der har været i 8 ugers høring og rettet til siden da. Blandt andet er kommunens kommende arkitekturpolitik skrevet ind i strategien.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 11

På udkig efter særlige beskyttede arter
Silkeborg Kommune: Hvert år bliver der sat 300.000 kroner til at undersøge beskyttede arters levevilkår, og regnskabet for 2018 viser at der er brugt 2.399 kroner mindre end budgetteret. nemlig Midlerne er i 2017 især brugt til at eftersøge bilag IV-arter i området nordvest for Silkeborg. En mindre del af midlerne er brugt til at forbedre levestederne for de særligt beskyttede arter f.eks. rydning af en sydvendt hedeskråning ved Hesselhus af hensyn til markfirben.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 12

Naturstier bliver renoveret for 300.000 kroner
Silkeborg by: Mange skovstier med grus, granit eller stenmel, trapper, spang og mindre træbroer i de kommunalt ejede skove og grønne områder i og omkring Silkeborg by trænger til at blive sat i stand. Fx er der skader efter regn, nogle stier er groet til og nogle trapper trænger til at blive skiftet ud eller repareret. Byrådet har bevilget kroner til at forbedre forholdene. Øverst på listen står stier mm i Vestre og Østre Kejlstrup, Balle og Virklund.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 13

1 mio. kroner til at undersøge jordbundsforhold

Silkeborg Kommune: Det er ofte nødvendigt at undersøge jordbundens forhold forud for nye lokalplaner, ved byggemodninger eller om der er behov for arkæologiske undersøgelser tidligt i processen. Byrådet har bevilget 1. mio. kroner til årets undersøgelser.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 14

Flere spor på Frederiksberggade

Silkeborg: Nordskovvej åbner i 2021, og skal trafikken glide, er der brug for flere spor væk fra krydset mellem Chr. 8s vej, Drewsensvej, Nordskovvej og Frederiksberggade og ned til krydset ved Lyngbygade. Strækningen er sidste etape af Chr. 8s Vejs udvidelse. Byrådet har bevilget 7,2 mio. kroner til flere spor.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 15

Første skridt mod nyt børnehus i Sejs-Svejbæk
Sejs-Svejbæk: Børnetallet i Sejs-Svejbæk stiger hurtigere end først antaget. I øjeblikket bliver nogle af børnene passet i pavilloner, indtil der er bygget en ny daginstitution. Byrådet har bevilget 1,2 mio. kroner til at komme i gang med at projektere byggeriet. Efter planen skal daginstitutionen stå klar i 2021. Der er i alt sat 21 mio. kroner af til nye børnehave- og vuggestuepladser i Sejs.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 16

23,5 mio. kr. til Funder Børnehus
Funder: Også i Funder stiger børnetallet mere end først antaget. I 2016 blev første etape af et børnehus med plads til 100 børn taget i brug, og blot to år senere var der brug for 40 flere pladser. I øjeblikket bliver børnene passet i en lejet pavillon indtil en tilbygning til Funder Børnehus er færdig. Byrådet har bevilget 23,5 mio. kroner til en tilbygning til Funder Børnehus. Den nye del er klar i 2021 og til den tid vil Funder Børnehave have plads til 180 børn.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 17

Hvinningdalskolen får ny bygning
Silkeborg: Silkeborg vokser, og børnetallet stiger blandt andet i Hvinningdal. Det har betydet, at Hvinningdalskolen har brugt Troldebusken til klub og SFO, selvom bygningen egentlig var tiltænkt 0-6-årige. De små har igen brug for Troldebusken, Hvinningdalskolen kun ikke undvære pladsen, så derfor skal Hvinningdalskole have en ny bygning. Byrådet har bevilget 8,250 mio. kroner til et nyt byggeri.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 18

2 mio. kr. til en fleksibel ordning med udegrupper
Silkeborg Kommune: Silkeborg vokser og børnetallet stiger hurtigere end først antaget. Særligt i nogle områder kan der meget hurtigt opstå et behov for flere pladser i daginstitutionerne. Nu skal en ny fleksibel ordning med udegrupper være med til at løse mangel på pladser. Det er afgørende at kunne handle hurtigt, når kapacitetsudfordringer opstår. Alt efter antallet af børn, samt hvor det drejer sig om, vil der være tale om forskellige løsningsmuligheder. Løsningsforslag kunne for eksempel være opsætning af tipi, pavilloner til udegrupper eller ombygning af eksisterende bygninger til en anden aldersgruppe.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 19

Ny hal i Gødvad skal have pælefundering

Silkeborg: Jordbunden under den kommende hal i Gødvad har vist sig at være uegnet til byggeri uden pælefundering end først antaget. Uden pælefundering vil der være fare for revner i murene og lignende. Byrådet har bevilget 2,7 mio. kroner til pælefundering.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 20

423.000 kroner til Aktivitet på Toppen
Funder: Foreningen Aktivitet på Toppen i Funder har planer om at skabe et område med aktiviteter for alle aldre. Det skal ligge mellem byen og de grønne områder mod syd, og der skal blandt andet være naturspil, musikinstrumenter i naturmaterialer, bålhytte og boldbaner. Foreningen har søgt om tilskud på 423.000 kroner – halvdelen af projektets budget. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 21

45.000 kroner til skaterrampe i Bryrup

Bryrup: Bryrup Borgerforening har planer om at bygge en skaterrampe ved hallen. Rampen skal være et tilbud særligt til den gruppe af unge som ikke interesserer sig for fodbold og tennis om sommeren og badminton og indendørs fodbold om vinteren. Borgerforeningen håber, at rampen kan være med til at skabe mødested og fællesskab på tværs af årgange. Borgerforeningen har søgt om tilskud på 45.000 kroner – halvdelen af projektets budget. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 22

Test af nyt valgsystem

Silkeborg Kommune: Danmark får helt nyt valgsystem i 2020, og det skal gennem en grundig test med skyggevalg, inden det første rigtige valg efter, at systemet er taget i brug. En af testerne tager udgangspunkt i Europaparlamentsvalget i 2019. Alle afstemningsbøger fra alle valgsteder, tælleskemaer/optællingsskemaer, som normalt bliver makuleret, valgbøger, CPR-udtræk og data om valgdistrikter bliver opbevaret indtil skyggevalget i 2020.
Byrådet hat taget til efterretning, at materialet bliver opbevaret.
Byrådsmødet mandag 29. april sag 23

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen