Ansættelsesstop og besparelser på sundheds- og ældreområdet (opdateret)

Ansættelsesstop og besparelser på sundheds- og ældreområdet (opdateret)

For at undgå, at Silkeborg Kommune får en sanktion på mange millioner kroner fra staten for ikke at overholde dette års budget, har byrådet godkendt et midlertidigt ansættelsesstop på sundheds- og ældreområdet og bedt en række områder om at finde besparelser.

Staten kigger kommunerne over skulderen, og overholder kommunerne samlet set ikke budgetterne, sender staten en regning i form af en økonomisk sanktion. For hver krone, budgetterne overskrides, risikerer kommunerne at skulle aflevere en ekstra krone til staten. Dermed kan Silkeborg Kommune risikere at blive ramt af en sanktion på op mod 100 mio. kr., hvis årets budget ikke overholdes.

Merforbruget

Merforbruget på budgetterne skyldes især tre forhold:
Kommunerne overtager stadig flere og mere komplicerede opgaver i det nære sundhedsvæsen uden, at der samtidig er fulgt tilstrækkelig med penge med til at løse de nye opgaver. Det er opgaver, som tidligere blev løst på sygehusene. 
For det andet oplever kommunerne en stigning i børn og familier med særlige behov, og for det tredje en stigning i antallet af voksne, især unge, med særlige behov blandt andet som følge af flere diagnoser. 
Det er tre udfordringer, som mange andre kommuner også slås med.
Byrådet har derfor på sit møde 26. august 2019 besluttet et midlertidigt ansættelsesstop på sundheds- og ældreområdet samt en reduktion i budgetterne på en række områder.

Besparelser

Byrådet har anmodet alle fagudvalg om at bidrage til, at Silkeborg Kommune samlet set overholder budgettet for at undgå en sanktion fra staten.
Byrådet bad desuden fagudvalgene med undtagelse af Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget om at bidrage med budgetreduktion i serviceudgifterne i 2019 ud over forventet overførelse, i alt 20 mio. kr.:
Økonomi- og erhvervsudvalget 8,3 mio. kr.
Plan- og vejudvalget 0,8 mio. kr.
Kultur- Fritid- og idrætsudvalget 0,8 mio. kr.
Børne- og ungeudvalget 9,9 mio. kr.
Arbejdsmarkedsudvalget 0,1 mio. kr.
Klima- og miljøudvalget 0,1 mio. kr.
I forbindelse med budgetopfølgningen 30. september 2019 vurderer byrådet desuden evt. aktiviteter, som kan flyttes mellem drift og anlæg.
Kommer der midler senere i forbindelse med DUT-forhandlinger, KL-forhandlinger eller finanslov, tilbageføres midlerne til de respektive udvalg.
Der ud over ser Sundheds- og Ældreudvalget på en række korrigerende handlinger, som vil give besparelser, for at imødegå merudgifterne på området.

Midlertidigt ansættelsesstop

Byrådet godkendte desuden et midlertidigt stop for nye ansættelser på sundheds- og ældreområdet. Stoppet for nye ansættelser opretholdes indtil årets udgang, eller indtil Sundheds- og Ældreudvalget har truffet beslutninger, der bidrager til, at budgettet kan overholdes. Alle stillinger skal vurderes nøje ved stillingsledighed, og mulighederne for tidsbegrænsede ansættelse og omplacering af medarbejdere overvejes. De nærmere retningslinjer drøftes og fastlægges i et samarbejde med de faglige organisationer og MED udvalgene.

Reduktioner på Sundheds- og Ældreudvalgets budget (opdateret)

Sundheds- og Ældreudvalget drøftede onsdag 28. august 2019 budget 2020 og budgetsituationen i 2019.
Udvalget godkendte at sende følgende reduktioner i høring i OmrådeMED og i Seniorrådet:

Mio. kr. i 2019/2020/2021:
Værdighedsmilliarden – borgere i eget hjem: 0,00/0,30/0,30
Klippekort til borgere på plejecentre: 0,79/3,14/3,14
Reduktion I antal genoptræningsplaner: 0,13/0,50/0,50
Reducere med en stilling i Vikarbooking: 0,10/0,40/0,40
Reducere indsatsen indenfor velfærdsteknologiområdet: 0,00/1,00/1,00
Reducere Mestringsteamet: 0,00/2,25/2,25
Elever indgår med en “arbejdsværdi”: 0,00/0,00/3,31
I alt 1,01/7,59/10,90 mio. kr.

Udvalget godkendte desuden at sende følgende reduktioner i høring i OmrådeMED og i Seniorrådet, som forud for udmøntningen skal analyseres nærmere:

Mio. kr. i 2019/2020/2021:
Styringsmodel hjemmesygeplejen: 0,00/1,50/2,00
Nedlægge funktionen som gruppesygeplejerske: 0,00/3,27/3,27
I alt: 0,00/4,77/5,27 mio. kr.

Udvalget drøftede også en række andre områder, som skal analyseres nærmere. Administrationen vil på et kommende møde i udvalget fremlægge konkrete oplæg på områderne.

Næste års budget

Hvordan budgettet for 2020 kommer til at se ud er endnu ukendt, da økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen endnu ikke er afsluttet. Det ventes at ske i første halvdel af september. Når de økonomiske rammer for budgettet er kendt, vil borgmesteren og de politiske partier for alvor indlede forhandlingerne om næste års budget.

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen