Vindmøller ved Broholm | Svendborg Kommune

Vindmøller ved Broholm

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg 2021.01 og lokalplanforslag 658, samt miljøvurdering af planer og projekt og udkast til §25-tilladelse    

Svendborg Kommunes Kommunalbestyrelse har den 30. maj 2023 besluttet, at forslag til kommuneplantillæg 2021.01 og lokalplanforslag 658 for vindmøller ved Broholm, samt tilhørende miljøvurdering af planer og projekt, skal sendes i offentlig høring. 

I forbindelse med den politiske behandling af sagen har liste V og liste B afgivet følgende mindretalsudtalelse:

”Liste V og B kan ikke støtte forslaget om 3 vindmøller ved Broholm Gods på grund af placeringen i et herregårdslandskab og i et vindfattigt område. Der henvises i øvrigt til de i miljøvurderingen nævnte afværgeforanstaltninger, som vil være nødvendig for vindmøllernes lovformelige drift, hvilket tydeliggør at møllernes størrelse og nytteeffekt vil stå i misforhold til deres negative påvirkning af mennesker, natur og landskabsudtryk. Liste V og B foreslår i stedet at udpege yderligere 35 ha. til solceller, der vil have samme ydelse/effekt”. 

Baggrund for planlægning og miljøvurdering 

Ejerne af Broholm Gods og Fuglehavegård har i maj 2018 ansøgt om, at opstille tre ens vindmøller øst for Broholm Gods og Landevejen i Svendborg Kommune. Vindmøllerne ønskes etableret med en totalhøjde på 149,9 m og med tilhørende tekniske installationer, teknikbygninger, adgangsveje og arbejdsarealer. De tre møller opstilles på en ret linje med ca. 380 m mellem hver mølle.

Projektet er placeret i landzone og kræver, at der vedtages et tillæg til kommuneplan samt en lokalplan.  Planforslagene skal miljøvurderes, og miljøvurderingen afrapporteres i en miljørapport. Selve projektet skal også miljøvurderes og afrapporteres i en miljøkonsekvensrapport. På baggrund af miljøkonsekvensrapporten tillades projektet med en §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse).

Ved en tidligere offentlig høring i 2020 fremkom der nye oplysninger om miljøpåvirkningen, og der var derfor behov for yderligere undersøgelser og en opdatering af miljøvurderingen. Dette arbejde er nu gennemført, hvorfor der igangsættes en ny høring af de tilrettede planforslag og miljøvurderinger.

Offentlig høring

Den offentlige høring omfatter:

 • Forslag til kommuneplantillæg 2021.01
 • Lokalplanforslag 658
 • Miljørapport med miljøvurdering af planforslag
 • Miljøkonsekvensrapport med miljøvurdering af projektet
 • Udkast til § 25-tilladelse til projektet

Høringsperioden er fra den 7. juni 2023 til og med den 21. september 2023.

Du finder dokumenterne som bilag nederst på denne side – alternativt ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune. 

Ændringsforslag eller indsigelse

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal du indsende dem digitalt her:

Alternativt kan du sende til:

 • Byg og Byudvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Alle indkomne høringssvar offentliggøres automatisk via den digitale visning og vil indgå ved Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planforslagene.

Borgermøde

Svendborg Kommune afholder borgermøde onsdag d. 23. august kl. 17:00 i Gudmehallerne (Hal III), Stærkærvej 1, i Gudme.

På mødet præsenterer kommunen planer og miljøvurdering og der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding til mødet er nødvendigt og skal ske senest d. 14. august 2023 her:

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme.

Kommunalbestyrelsen kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Om planforslag og miljøvurdering

Forslag til Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget udlægger en ny ramme til tekniske anlæg i form af vindmøller. Rammen giver mulighed for at etablere op til tre vindmøller på maksimalt 149,9 m med tilhørende tekniske installationer, teknikbygninger, adgangs- og arbejdsarealer.

Lokalplanforslag

Lokalplanen giver, i overensstemmelse med kommuneplantillægget, mulighed for at etablere tre vindmøller med en maksimal højde på 149,9 m med tilhørende tekniske installationer, teknikbygninger, adgangs- og arbejdsarealer, der er nødvendige for driften af møllerne. Lokalplanen stiller krav om at vindmøllerne skal være ens og opstilles på en ret linje, med en ensartet afstand mellem hver mølle.

Lokalplanområdet fastholder sin status landzone, men er tillagt såkaldt ”bonusvirkning” jf. planlovens § 15, stk. 4, hvilket betyder at lokalplanen erstatter de ellers nødvendige landzonetilladelser.

Miljøvurdering

Forud for miljøvurderingen af planer og projekt er der foretaget en afgrænsning af indholdet. Afgrænsningen er gennemført med udgangspunkt i miljøvurderingslovens regler og de bemærkninger, der indkom i den første offentlige høring. Supplerende oplysninger som har indgået ved sagsbehandlingen er indarbejdet i miljøvurderingerne.

Overordnet skal følgende fremhæves fra miljøvurderingen:

 • Vindmøllerne vil i forskellig grad være tydelige i landskabet og ved de omkringliggende boliger.
 • Møllerne placeres indenfor kystnærhedszonen.
 • Der skal meddeles dispensation til skovbyggelinje.
 • Vindmøllebekendtgørelsens støjgrænser overholdes.
 • En anbefalet grænseværdi for skyggekast overholdes.
 • Ingen påvirkning af NATURA 2000 områder.
 • Ingen påvirkning af bestande af beskyttede fugle – herunder rød Glente.
 • Yngle- og rastesteder for Bilag IV-arter – herunder flagermus, hasselmus og padder – beskadiges og ødelægges ikke.
 • Der er en positiv klimaeffekt i forhold til reduktion af blandt andet CO2.
 • Vindmøllernes årsproduktion vil svare til årsforbruget af el i ca. 9.000-9.750 husstande.

Det skal bemærkes, at flere af ovenstående konklusioner kun opnås, når der etableres afværgeforanstaltninger, der reducerer påvirkningerne. Det drejer sig om støjreduceret drift, når en eksisterende mølle ved Oure er i drift samt krav om, at møllernes stoppes, hvis grænsen for skyggekast overskrides. For at forhindre kollisioner mellem flagermus og vindmøllerne er der også krav om vindmøllestop ved lave vindhastigheder i perioden fra 15. juli-15. oktober fra solnedgang til solopgang.

Dispensation fra skovbyggelinje

De to nordligste af vindmøllerne er helt eller delvist placeret indenfor skovbyggelinje. Efter nyere retspraksis skal der meddeles dispensation særskilt hertil efter Naturbeskyttelseslovens regler.

Der er redegjort for vindmøllernes placering og påvirkning af skov og skovbryn i Miljøkonsekvensrapporten. På baggrund af redegørelsen herfor har administrationen til sinde at meddele en dispensation til skovbyggelinjen. Dispensation forventes meddelt i forbindelse med planernes endelige vedtagelse efter høringen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til lokalplan eller kommuneplantillæg, kan du kontakte planlægger, Rolf Gerster på tlf. 2479 3291 (dog ikke i ugerne 26-28 grundet sommerferie).

Har du spørgsmål til miljøvurderinger og udkast til §25-tilladelse, kan du kontakte biolog, Lene Line på tlf. 3017 5424 (dog ikke i ugerne 28-31 grundet sommerferie).

Baggrund: Større solenergi- og vindmølleprojekter i Svendborg Kommune

De tre vindmøller ved Broholm er tre ud af seks vindmøller, som Svendborg Kommunes kommunalbestyrelse har besluttet, skal være en del af en ambitiøs ramme for kapaciteten for vedvarende energi i kommunen, som blev vedtaget ved udgangen af 2022.

Det nye niveau åbner mulighed for, at der frem mod 2030 kan opstilles i alt seks nye vindmøller af 150 meter i højden og 145 hektar solcelleanlæg inden for kommunegrænsen.  

Dermed vil Svendborg Kommune opnå en selvforsyningsgrad på 63 procent.

Den øgede kapacitet er et vigtigt led i kommunens klimahandleplan og mål om at blive klimaneutral for kommunen som geografisk område i 2050 samt målene for vedvarende energi, der sigter efter, at kommunen som geografisk enhed skal være 100 procent omstillet til vedvarende energi i 2040 og allerede i 2030 for kommunen som virksomhed (dvs. kommunens drift).

Læs mere

Broholm-møllerne: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/kommunen-i-udvikling/klima-og-groen-omstilling/solceller-og-vindmoeller/broholm   

Andre større sol- og vindprojekter i kommunen: https://www.svendborg.dk/sologvind

Svendborg Kommunes klimahandleplan: https://www.svendborg.dk/klimahandleplan

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top