Vindmøller ved Broholm | Svendborg Kommune

Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune har den 27. februar 2024 vedtaget: 

 • Kommuneplantillæg 2021.01 – Vindmøller øst for Broholm 
 • Lokalplan 658 – Vindmøller øst for Broholm 
 • Miljørapport for kommuneplantillæg 2021.01 og lokalplan 658 
 • Sammenfattende redegørelse 
 • § 25 tilladelse til vindmøller øst for Broholm 
 • Miljøkonsekvensrapport for Vindmøller ved Broholm med tilhørende rettelsesark 

 

Alle ovenstående dokumenter kan findes som bilag nederst på siden.  

Kommuneplantillægget og lokalplanen er ligeledes offentliggjort på www.plandata.dk og der er udsendt orienteringsbreve til borgere, virksomheder og grundejer, som ligeledes modtog orienteringsbrev ved udsendelse af forslag til planer og miljøkonsekvensrapport. 

 

Politisk mindretalsudtalelse 

I forbindelse med den politiske behandling har Venstre, Liberal Alliance og Radikale Venstre afgivet følgende mindretalsudtagelser:   

”Liste V og B var imod, idet man ikke kan støtte forslaget om tre vindmøller ved Broholm Gods på grund af placeringen i et herregårdslandskab og i et vindfattigt område. Der henvises i øvrigt til de i miljøvurderingen nævnte afværgeforanstaltninger, som vil være nødvendig for vindmøllernes lovformelige drift, hvilket tydeliggør at møllernes størrelse og nytteeffekt vil stå i misforhold til deres negative påvirkning af mennesker, natur og landskabsudtryk.”  

”Liste I var imod, idet man ikke ønsker store vindturbiner placeret i beboede områder og slet ikke i områder, hvor ydermere følsom natur påvirkes. Vindturbiner er i dag så store, at de kun giver mening på havet.” 

 

Offentlig høring 

Forslag til planer og udkast til §25-tilladelse med tilhørende miljøvurderinger har være i offentlig høring i 15 uger, fra den 7. juni 2023 til og med den 21. september 2023. I høringsperioden indkom 41 høringssvar, som er behandlet og kan findes i hvidbogen og den sammenfattende redegørelse.  

Der blev i forbindelse med den offentlige høring afholdt borgermøde den 23. august 2023 i Gudmehallen. 

 

Baggrund 

Broholm Gods og Fuglehavegård ansøgte i maj 2018 om at etablere tre vindmøller øst for Broholm. Vindmøllerne ønskes etableret med en totalhøjde på 149,9 m, med tilhørende tekniske installationer, teknikbygninger, adgangsveje og arbejdsarealer.  

 

Kommuneplantillæg 2021.01  

Kommuneplantillægget udlægger en ny ramme til teknisk anlæg i form af vindmøller. Rammen giver mulighed for at etablere op til tre vindmøller på maksimalt 149,9 m med tilhørende tekniske installationer, teknikbygninger, adgangs- og arbejdsarealer. Kommuneplantillægget kan findes nedenfor i bilagene eller på kommuneplantillæggets hjemmeside: https://svendborg.cowiplan.dk/kommuneplan21/tillaeg/202101-vindmoeller-oest-for-broholm/baggrund-og-formaal/ 

 

Lokalplan 658  

Lokalplanen giver, i overensstemmelse med kommuneplantillægget, mulighed for at etablere tre vindmøller med en maksimal højde på 149,9 m med tilhørende tekniske installationer, teknikbygninger, adgangs- og arbejdsarealer, der er nødvendige for driften. Lokalplanen kan findes nedenfor i bilagene eller på lokalplanens hjemmeside: https://svendborg.cowiplan.dk/lokalplaner/658-vindmoeller-oest-for-broholm/redegoerelse/om-lokalplanen/   

 

§25-tilladelse  

Tilladelsen sætter rammer for driften af møllerne f.eks. er der fastsat vilkår, der sikrer, at  

 • Støjgrænser overholdes  
 • Ingen boliger udsættes for skyggekast, der er større end de anbefalede værdier  
 • Flagermus beskyttes med vindmøllestop i særlige perioder.  
 • Jord, grundvand og drikkevand beskyttes  
 • Uheld forebygges  
 • Vilkår om vindmøllestop overvåges  
 • Møllerne mv. håndteres og fjernes et år efter driften er ophørt 

Tilladelsen træffes på grundlag af projektansøgningen, den gennemførte miljøvurdering, de indkomne høringssvar i de offentlige høringer, samt Svendborg Kommunes begrundede konklusioner, som de fremgår af tilladelsen. 

 

Klagevejledning 

Planer og §25-tilladelser med tilhørende miljøvurderinger kan påklages til henholdsvis Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne og §25 tilladelsen er offentligt bekendtgjort. Klageperioden går fra den 8. marts 2024 til og med den 5. april 2024. 

Klageberettigede for så vidt angår kommuneplantillæg og lokalplan er bestemt af Planlovens regler. I henhold til planlovens §58 stk. 1 nr. 3 kan kun retslige spørgsmål påklages.  

I forhold til §25-tilladelse er klageberettigede bestemt af Miljøvurderingslovens regler, og tilladelsen kan påklages for så vidt angår indhold og retslige spørgsmål. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/  

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Svendborg Kommune forbereder og videresender klagen til nævnenes behandling senest 3 uger efter klagefristens udløb. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

Klagenævnene skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke sendes via Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til klagenævnene, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg 

 

Prøvelse ved domstolene  

Hvis du vil have kommunens eller klagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.  

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top