Udkast til afgrænsningsnotat | Svendborg Kommune

Svendborg Kommune er i gang med at udarbejde forslag til et kommuneplantillæg og forslag til en lokalplan som skal muliggøre en udvidelse af det eksisterende erhvervsområde ved teglværket i Stenstrup, kaldet Petersminde Teglværk.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) skal planer, som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter på miljøvurderingslovens bilag I og II, vurderes i forhold til, om der skal foretages en miljøvurdering.

Svendborg kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en miljørapport for forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan, da planerne hører under miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 pkt. 1.

Formålet med en miljøvurdering er, at der under inddragelse af offentligheden tages hensyn til planers, programmers og projekters sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Her anvendes miljøvurderingslovens brede miljøbegreb, som omfatter den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker, ressourceeffektivitet, samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Både positive og negative miljøpåvirkninger skal indgå i vurderingen.
Forud for udarbejdelsen af en miljøvurdering skal der, jf. miljøvurderingslovens § 11, gennemføres en afgrænsning af miljøvurderingens omfang. Afgrænsningen har til formål at fastlægge miljørapportens indhold og detaljeringsgrad.

 

  • I bilag 1 findes udkast til afgrænsningsnotatet, hvor man kan orientere sig nærmere om den konkrete afgrænsning samt hvilket miljøparametre der vil blive undersøgt nærmere i en efterfølgende miljørapport.
  • I bilag 2 finde udkastet til screeningsskemaet 
  • I bilag 3 findes kortbilag over den fremtidige disponering af rammeområdet

 

Høringsperiode
Udkast til afgrænsningsrapporten sendes i høring i to uger. Høringen går fra den 21. oktober 2022 til og med den 4. november 2022.

Henvendelse
Bemærkninger til udkastet skal sendes til Svendborg Kommune til Plan@svendborg.dk 

Eventuelle spørgsmål vedrørende høringen kan henvendes til:
Snorre Westh, Byplanlægger Tlf: 24 79 27 36
E-mail: snorre.westh@svendborg.dk

 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top