Tankefuld – udvidelse af område til offentlige og private serviceformål

Offentlig høring af forslag til lokalplan 609 – tillæg 2 og forslag til kommuneplantillæg 2021.08. 

Kommunalbestyrelsen har d. 20. september 2022 besluttet, at forslag til kommuneplantillæg 2021.08 og forslag til lokalplan 609 – tillæg 2 skal udsendes i offentlig høring.

 

Om planerne

Kommuneplantillæg 2021.08

Forslag til Kommuneplantillæg 2021.08 er udarbejdet for at tilføje følgende specifikke anvendelser til den gældende ramme 07.01.C3.919.

  • Almene boliger
  • Sundhedsinstitutioner
  • Daginstitutioner
  • Døgninstitutioner
  • Offentlig administration

Der ændres ikke på rammens øvrige bestemmelser.

 

Lokalplan 609 – tillæg 2

Tillægget til den gældende lokalplan har til formål at inddrage delområde B2 (tæt-lav boligbebyggelse) til et delområde C (offentlige og private serviceformål). I praksis betyder det, at de eksisterende delområder B2 og C2 sammenlægges til et delområde C. I den forbindelse foretages der mindre justeringer af de tilstødende delområder, blandet andet for at sikre, at der fortsat minimum er det samme antal kvadratmeter friareal.

Det er primært kortbilag 2, der ændres. Ændringerne i kortbilag 2 bevirker dog, at der foretages konsekvensrettelser i de øvrige kortbilag og i enkelte bestemmelser.

 

Forslag til planerne kan ses som bilag nederst på siden, alternativt ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Høringsperiode

Planforslagene er i høring i perioden fra d. 28. september 2022 til og med den 27. oktober 2022.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal du indsende dem via de digitale planer (tryk på megafonen til venstre og udfyld formularen):

 

Link til de digitale planer:

 

Alternativt kan du sende til:

Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Alle indkomne høringssvar indgår i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planerne. 

 

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med d. 27. oktober 2022.  

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.   

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme.

Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger Maria Kiilsholm Fallesen på telefon 24990044 eller mail maria.kiilsholm.fallesen@svendborg.dk

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top