Ophævelse af en del af Lokalplan 43a

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelsen om at ophæve en del af lokalplan 43a for et område på ca. 5.800 m2 mod øst, der omfatter én bolig som tidligere har været en landbrugsejendom.

Der træffes samtidig afgørelse om at tilbageføre området til landzone.

Området der ophæves, er en del af matrikel 7b, Vejstrup By, Vejstrup (Højskolevej 59, 5882 Vejstrup).

 

Baggrund for afgørelsen

Afgørelsen om delvis ophævelse af lokalplanen er truffet med hjemmel i planlovens § 33, stk. 1, nr. 1, som giver mulighed for at ophæve lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig.

Afgørelsen om at tilbageføre arealet til landzone er truffet med hjemmel i planlovens § 45, stk. 2. Afgørelsen sker efter ansøgning fra ejendommens ejer om at tilbageføre arealet fra byzone til landzone, hvilket jf. planlovens § 45, stk. 2 er muligt når arealet grænser til landzone, og når tilbageførslen er ubetænkelig ud fra planlægningsmæssige hensyn.

Vejstrup Efterskole ønsker at frastykke en eksisterende bolig på Højskolevej 59 og genoprette denne som landbrugsejendom. Boligen vil samtidig blive suppleret med ca. 2,67 ha tilstødende landbrugsjord, så der opnås et samlet areal på ca. 3,25 ha. For at arealet kan genoprettes som landbrugsejendom er der samtidig ansøgt om, at arealet tilbageføres til landzone.

Højskolevej 59 har indtil nu været omfattet af lokalplan 43a, som udlægger området til offentlige formål (ungdomsskole). Jf. lokalplanen må eksisterende bebyggelse, som hidtil har været anvendt til landbrugsformål, ombygges eller tages i anvendelse til offentlige formål.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at den eksisterende boligs placering øst for boldbanen er uhensigtsmæssig, da den ikke er placeret i tilknytning med den øvrige bebyggelse. Der er også lagt vægt på. At boligen ikke indgår i den langsigtede udvikling af skolens aktiviteter som i stedet forventes udviklet mod nord, jf. kommuneplanrammen, for at undgå spredt bebyggelse i det åbne land. En del af lokalplanen vurderes derfor at være betragtet som forældet og uaktuel for den pågældende bebyggelse.

Der også lagt vægt på, at en delvis ophævelse af lokalplanen vurderes ikke at ændre væsentligt på områdets nuværende karakter og vil med genoprettelsen af landbrugsejendommen understøtte karakteren af det åbne land.

Endeligt er der lagt vægt på, at arealet som samtidig tilbageføres til landzone, har en størrelse på ca. 5.800 m2, er tilgrænsende til landzone og med baggrund i ovenstående vurderes til ikke at give grund til betænkelighed ud fra planlægningsmæssige hensyn.

Det vurderes ikke nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for matriklen, da de fremtidige forhold kan administreres via bygningsreglementet og planlovens kapitel 7 om landzone.

 

Offentlig høring

Plan og Lokalsamfundsudvalget har den 9. maj 2023 besluttet at offentliggøre forslag til ophævelse af en del af lokalplan 43a for et område på ca. 5.800 m2 som samtidig tilbageføres til landzone.

Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 25. maj 2023 til og med den 23. juni 2023.

Der er i høringsperioden ikke modtaget høringssvar.

 

Offentlig bekendtgørelse
Afgørelsen bekendtgøres den 11. september 2023 på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Afgørelsen er også meddelt til ejer af det berørte areal samt via Plandata.

 

Klagevejledning

Afgørelsen er truffet med hjemmel i Planloven og kan påklages til Planklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort.

Klagevejledning er vedlagt som bilag til afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top