Ophævelse af byplanvedtægt omfattende Ollerup Børnehus

Vedtagelse af delvis ophævelse af byplanvedtægt omfattende Ollerup Børnehus. 

Ollerup Børnehus ønsker at opføre et madpakkehus som supplement til institutionens øvrige faciliteter. Institutionen er delvist omfattet af byplanvedtægt 1 inkl. tillæg 1 og 2, som udlægger området til offentligt formål i form af et grønt område, som skal anvendes til friareal og stier til områdets bebyggelse. Jf. byplanvedtægten er det ikke tilladt at opføre bebyggelse inden for institutionens vestlige område.

Institutionens fysiske udviklingsmuligheder er på nuværende tidspunkt begrænset til det areal, som ikke er omfattet af byplanvedtægten. Det er derfor ikke muligt at udvikle institutionen, som en samlet enhed i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme.

Med vedtagelsen af en ophævelse af en del af byplanvedtægten, så den ikke længere omfatter matrikel 51, Ollerup By, Ollerup, vil området fremadrettet kun være reguleret af kommuneplanramme 08.01.O2.789. Kommuneplanrammen udlægger området til offentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner. Det betyder, at det forsat er muligt at anvende området til offentlige formål herunder institution. Området vil blive reguleret via kommuneplanens rammebestemmelser og bygningsreglementets bestemmelser.

 

Høringsperiode

Ophævelsen har været udsendt i offentlig høring samt hos grundejeren i perioden fra d. 9. februar 2023 til og med den 9. marts 2023. I høringsperioden er der ikke indkommet nogle høringssvar.

 

Klagemulighed 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt annonceret. Det vil sige at der er klagefrist til og med den 7. april 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg.

 

Prøvelse ved domstolene 

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top