Offentlig høring af forslag til plangrundlag for nyt Børnehus på Thurø

Kommunalbestyrelsen har d. 28.06.2022 har besluttet at godkende og offentliggøre forslag til lokalplan 680 og kommuneplantillæg 2021.04 for et nyt område til offentlige formål på Thurø. 

Beslutningen kan ses som bilag nederst på siden. 

Formål

Plangrundlaget har til formål at sikre, at området kan anvendes til offentlige formål, så der kan opføres et nyt børnehus lokalt på Thurø. Lokalplanen fastsætter rammerne for børnehusets fysiske placering, omfang, udformning og fremtoning samt fastsætter bestemmelser for udformning og placering af legeplads, parkering, sekundære bygninger samt ind – og udkørsel til området. Planlægningen sikrer ligeledes, at der opnås en god synergi til det omkringliggende rekreative område, samt at den planlagte stiforbindelse på tværs af Thurø by sammentænkes med det nye børnehus.  

Plangrundlaget har ligeledes til formål at sikre, at området indrettes, så det kan trafikbetjenes via en selvstændig overkørsel fra Eriksholmsvej/Bergmannsvej. 

Lokalplanen suppleres af et kommuneplantillæg, der omdanner området fra rekreativt område til offentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner. Kommuneplantillægget viderefører de særlige bestemmelser om en rekreativ stiforbindelse i området. 

Forslag til lokalplan – og kommuneplantillæg kan ses som bilag nederst på siden. 

Offentlig høring 

Forslag til lokalplan – og kommuneplantillæg er i offentlig høring fra d. 4. juli til og med d. 26. august. 

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem til:  

  • via følgende link (benyt megafonen til venstre og udfyld formularen) 
  • eller pr. brev til Byg og Byudvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Dit høringssvar vil blive offentliggjort med det samme i den digitale lokalplansvisning og vil ligeledes blive offentliggjort i forbindelse med den videre politiske behandling. 

Alle kan fremsende høringssvar i den offentlige høring. 

Borgermøde

Som en del af den offentlige høring, vil der blive afholdt et borgermøde, hvor planerne vil blive fremlagt og der vil være mulighed for at møde administration og politikere, og stille uddybende spørgsmål.  

På borgermødet vil der gives en gennemgang af plangrundlaget, samt være en gennemgang af de indledende skitsetegninger til det nye børnehus. Derudover vil der gives en status på det aktuelle vejprojekt i krydset Brovejen/Bergmannsvej/Eriksholmsvej.

Borgermødet afholdes mandag d. 15. august kl. 17 – 19 i Thurø Hallen. 

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd. 

Miljøvurdering

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport. 
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet (link til: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/)  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med d. 1. august 2022.  
 

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.   

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top