Offentlig høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nyt boligområde i Ulbølle

Baggrund

Området blev i forbindelse med Kommuneplan 2021 – 2033 omdannet fra erhverv til blandet bolig – og erhvervsformål, med det formål at sikre udviklingen af et nyt boligområde i Ulbølle. Plan – og Lokalsamfundsudvalget besluttede d. 16.08.2022 at igangsætte arbejdet for udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for området. Lokalplanen er igangsat efter initiativ fra de private grundejere.

Der opleves en positiv udvikling og tilflytning til Ulbølle, og planerne understøtter bosætningsmulighederne i byen og skaber ramme for udvikling af et mere varieret boligudbud med tæt-lav boligbebyggelse og mindre boligenheder på mindre grunde og fokus på fællesskab.
Etableringen af det nye boligområde er i tråd med Svendborg Kommunes ønsker om øget bosætning i lokalområderne, og planlægningen understøtter kommunens bosætningsstrategi. 

Som en del af planlægningsarbejdet, er det vurderet at området fremadrettet vil få en højere udnyttelse og den fremtidige trafikbelastning vurderes at få konsekvenser for trafiksikkerheden på Nyvej. På den baggrund har grundejerne anmodet Svendborg Kommune om at indgå en frivillig udbygningsaftale. Læs mere herom nedenfor. 

Offentlig høring og borgermøde 

For at sikre en offentlig debat omkring planerne, er der en offentlig høringsperiode fra d. 01.09.2023 – 27.11.2023, hvor alle har mulighed for at kommentere på planlægningen. 

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag, skal du fremsende dem til Svendborg Kommune via nedenstående links: 

  • Lokalplan 673 – (tryk ‘Høringssvar’ i bunden af siden og udfyld formularen)
  • Kommuneplantillæng 2021.12 (tryk ‘Høringssvar’ i bunden af siden og udfyld formularen)
  • Udbygningsaftalen  – bemærkninger hertil sendes via link til lokalplan 673

Der er også muligt at sende høringssvar pr. brev til Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg. 

Dit høringssvar vil blive offentliggjort med det samme i den digitale visning og vil ligeledes blive offentliggjort i forbindelse med den videre politiske behandling. 

Der afholdes borgermøde d. 12.10.2023 kl. 17. Se program nedenfor: 

  • Kl. 17 Velkomst og rundvisning på området (Nyvej 46) 
  • Kl. 18 Oplæg og præsentation af planerne v. Svendborg Kommune (Ulbølle Idrætsefterskole, Rødkildevej 8, 5762 Vester Skerninge)
  • Kl. 18.30 Spørgsmål og debat 
  • Kl. 19 Tak for idag 

Tilmelding skal ske her! 

Plangrundlaget
Planerne skal muliggøre udvikling af et nyt fælleskabsorienteret boligområde beliggende centralt i landsbyen Ulbølle. Plangrundlaget har til formål at sikre, at området udvikles med fokus på fællesskab, blandede boligtyper, landskabet og naturen, mindre boligenheder, større bilfrie fællesarealer og fælleshuse mv. Det fællesskabsorienterede boligområde opnås blandt andet ved, at plangrundlaget giver mulighed for udstykning af mindre grundstørrelser end kommuneplanens sædvanlige minimumskrav. Muligheden for små grunde medfører, at de private udearealer til hver enkelt bolig er mindre, men at der til gengæld skal etableres omfangsrige fællesarealer. Visionen er at skabe et nyt boligområde, som er adskiller sig fra en traditionel boligudstykning. Et område hvor man deles om mere og har mindre for sig selv. Ulbølle er domineret af traditionel boligbebyggelse bestående af fritliggende villaer og parcelhuse. Målsætningen med lokalplanen er at skabe grundlag for et mere varieret boligudbud i Ulbølle. Nye boligtyper der dels kan tiltrække nye beboere til området og dels kan give eksisterende beboere i Ulbølle mulighed for at blive boende i landsbyen i en mindre bolig.
 

Frivillig udbygningsaftale
Planlovens § 21b giver mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til at indgå en frivillig aftale med kommunen om at bidrage til udbygningen af infrastrukturanlæg (offentlige vejanlæg mv.), der er nødvendige for realisering af grundejers projekt. Grundejer af matr.nr. 76 og 77s, Ulbølle By, Ulbølle har anmodet Svendborg Kommune om at indgå en udbygningsaftale, og der er udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale mellem parterne, som også offentliggøres i høringsperioden. Herved skabes åbenhed omkring planlægningen og det underliggende aftaleforhold, hvilket er en forudsætning for en offentlig debat om aftalen og om planens indehold, inden planen vedtages endeligt, og aftalen kan indgås. Formålet med udbygningsaftalen er at sikre de nødvendige forbedringer af Nyvej, sådan at den offentlige vej kan håndtere den øgede kapacitet, i forbindelse med omdannelse af området til boligformål. Ejendommen vil få en højere udnyttelse og den fremtidige kapacitet vurderes at få konsekvenser for trafiksikkerheden på Nyvej. Trafiksikkerhedstiltagene foretages for at sænke hastigheden på vejstrækningen. Dette sikres ved at nedsætte hastigheden til 40 km/t, etablere 4 bump/hævede flader på strækningen, samt at kørebanen indsnævres visuelt.

Udkast til udbygningsaftalen kan ses som bilag nederst på siden. 

 

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet (link til: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/)  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med d. 29.10.2023. 

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden. 

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3). Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top