Offentlig bekendtgørelse af lokalplan og kommuneplantillæg for nyt boligområde i Ulbølle

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 29.08.2023 at godkende og offentliggøre forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og den frivillige udbygningsaftale for et nyt boligområde i Ulbølle. 
 

Plangrundlaget har været i offentlig høring fra den 1. september 2023 – 27.oktober 2023. Der har i høringsperioden været afholdt et lokalt borgermøde den 12. oktober 2023.

Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar. Administrationen har vurderet at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer af plangrundlaget, herunder den frivillige udbygningsaftale.

 

Kommunalbestyrelsen har endelig vedtaget plangrundlaget d. 19.12.2023. Beslutningen kan findes nederst på siden eller via følgende link (se punkt 10), hvor det også er muligt at finde den samlede hvidbog med samtlige høringssvar i fuld længde. 

 

Den endelige lokalplan kan ses digitalt her eller som PDF nederst på siden. 

Det endelige kommuneplantillæg kan ses digitalt her eller som PDF neders på siden. 

Den frivillige udbyngsningsaftale kan ses digitalt her eller som PDF nederst på siden.

 

Klagemulighed 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt annonceret.

Se klagevejledning her på Nævnenes Hus.

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her.

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Byg og Byduvikling, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg.

Prøvelse ved domstolene 

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top