Nedlæggelse af del af offentligt vejareal ved Nordre Havnevej til brug for etablering af hovedpumpestation

Området ved Nordre Havnevej og Jessens Mole forventes at blive omfattet af lokalplan 666 for et område til offentlig havnepark og teknisk anlæg i form af pumpestation. Lokalplan 666 er i øjeblikket i offentlig høring og forventes at blive endeligt vedtaget af Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 28. juni 2022. Formålet med lokalplanen er bl.a. at sikre mulighed for at etablere en ny hovedpumpestation til afløsning af den eksisterende, der i dag er et knudepunkt i kommunens afløbssystem.

I lokalplanen udlægges et område (delområde B) til teknisk anlæg i form af hovedpumpestation.

For at virkeliggøre lokalplanens formål, ønsker Svendborg Kommune at sælge det nødvendige areal til opførelse af en hovedpumpestation inden for område B.

Arealet der ønskes solgt, omfatter bl.a. nogle offentlige vejarealer, herunder en del af Nordre Havnevej. En ændret anvendelse af vejarealerne vil kræve en nedlæggelse efter vejlovens bestemmelser.

Da arealerne ikke skal være offentlige vejarealer i fremtiden, planlægger Svendborg Kommune at nedlægge dele af de offentlige vejarealer, der omfatter vejlitra ”bu” og ”cb” Svendborg Bygrunde samt ”n” Svendborg Markjorder.

De nævnte vejarealer, der ønskes nedlagt, omfatter i alt ca. 590 m2, og er markeret med blåt på det vedlagte kortbilag.

Vejarealerne, der ønskes nedlagt, omfatter både nogle ældre overflødiggjorte vejarealer og en dobbeltrettet cykelstiforbindelse igennem området. De ældre overflødiggjorte vejarealer har indtil nu haft en midlertidig anvendelse som skaterbaner. De vejarealer der ikke nedlægges, vil fremadrettet indgå i en offentlig havnepark. Den dobbeltrettede cykelstiforbindelse nedlægges midlertidigt under etableringen af hovedpumpestationen, og der vil i denne forbindelse blive henvist til en alternativ rute. Efter etableringen af hovedpumpestationen vil cykelstiforbindelsen få et nyt forløb, der indtænkes i udviklingen af den offentlige havnepark, som det fremgår af lokalplanforslag 666.

Nedlæggelsen af de offentlige vejarealer foretages i henhold til vejlovens §§ 15 og 124. I den forbindelse skal Svendborg Kommune give eventuelle grundejere en frist på mindst 8 uger til at fremsætte krav om, at vejen skal opretholdes. Kravet kan fremsættes, hvis vejarealet er eneste vejadgang for en ejendom eller at vejarealet er af vigtighed for en ejendom.

Kravet skal indsendes på mail til TI@svendborg.dk eller pr. brev til Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Svarfrist er fredag den 2. september 2022.

Svendborg Kommune kan afvise et krav. Sker det, kan grundejeren kræve, at Svendborg Kommune skal indbringe afgørelsen for taksationsmyndigheden. Grundejeren skal kræve dette inden 4 uger efter, at grundejeren har modtaget Svendborg Kommunes afgørelse.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top