Idéoplæg til solenergianlæg og vindmøller ved Høje Dong

Idéfase – Idéer og forslag til planlægning og afgrænsning af miljøvurderinger for vind- og solenergiprojekt ved Høje Dong 

Idéfasen er første trin i planlægningsarbejdet. Formålet med idéfasen er at give borgere, interesseorganisationer, berørte myndigheder og andre interesserede, der kan blive berørt af planlægningen, mulighed for at stille spørgsmål på et tidligt tidspunkt i processen. Derudover er det muligt at komme med forslag og idéer til emner, som skal have særligt fokus i miljøvurderingen på planen og projektet og plangrundlaget.

Planlægningen og projektet er omfattet af lov om miljøvurdering. Formålet er at sikre, at miljøhensyn indgår under udarbejdelse af og vedtagelse af planer og tilladelse til projekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Inden miljøkonsekvensrapporten og miljøvurderingen bliver udarbejdet, indkaldes idéer og forslag til miljøkonsekvensrapportens og miljøvurderingens indhold.

Der vil senere blive gennemført en offentlighedsfase, hvor miljøvurderinger, forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan sendes i offentlig høring samt udkast til tilladelse af projektet.

 

Høringsperiode

Idéoplægget er i offentlig høring i 6 uger fra onsdag den 22. marts 2023 til og med onsdag den 3. maj 2023.

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde i Kirkeby Forsamlingshus, Vævervej 6, 5771 Stenstrup den 20. april 2023 kl. 19.00-21.00

Projektejer vil på borgermødet bl.a. fortælle om solenergiprojektet, lokalt medejerskab og VE loven.

Svendborg Kommune vil informere om den nuværende og kommende planlægnings– og miljøvurderingsproces.

Tilmelding skal ske på www.svendborg.dk/sologvind

 

Hvad går projektet ud på?

Ansøger ønsker at etablere et hybridprojekt bestående af 3 vindmøller á  ca. 150 meters højde og ca. 60 hektar solenergi.

Hybridprojektet ønskes placeret øst for Svendborgmotorvejen. Området er i dag beliggende i landzone og er ikke udpeget til sol- eller vindenergianlæg i kommuneplanen.

Ansøger forventer en energiproduktion på ca. 80.000 MWh årligt, svarende til ca. 20.000 husstandes elforbrug ved 4000 kWh årligt.

 

De tre ansøgte vindmøller á ca. 150 meter overholder afstandskravet til nærmeste nabo på fire gange møllens højde, idet der er indgået aftale om opkøb af en enkelt bolig indenfor bufferzonen.

 

Læs mere om projektet i vedhæftede idéoplæg. 

 

Lokalt medejerskab

Ansøger er indstillet på at udbyde 40 % andele til lokalt medejerskab i form af lokale borgere, forsyningsvirksomheder og andre virksomheder i kommunen.

Ansøger har nedsat en arbejdsgruppe med Svendborg Fjernvarme med henblik på nærmere undersøgelse af muligheden for, at Svendborg Fjernvarme kan aftage strøm direkte fra projektet.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune besluttede den 20. december 2022 at udvide den vedvarende energiplanlægning til at omfatte 145 hektar solceller og 6 større vindmøller. 3 af de 6 vindmøller er Broholmmøllerne. Svendborg Kommune har i løbet af to åbne ansøgningsrunder modtaget ansøgninger på ca. 700 hektar solenergi og 11 vindmøller. 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2023 at fortsætte den videre proces for de 3 projekter der er vurderet bedst egnet.

  • Hybridprojekt ved Høje Dong, bestående af 3 vindmøller á ca. 150 meter og ca. 60 hektar solenergi
  • Solenergianlæg syd for Højlundsvej, Gudbjerg på ca. 60 hektar solenergi
  • Videre udpegning af arealer til solenergianlæg til Svendborg Fjernvarme.

 

Med dette idéoplæg indkalder Svendborg Kommune ideer og forslag til den videre planlægning og hvilke emner der skal undersøges i en miljøvurdering for hybridprojektet ved Høje Dong, bestående af 3 vindmøller á ca. 150 m og ca. 60 hektar solenergianlæg.

 

Høringssvar

Høringssvar af både miljøvurdering og planproces kan frem til og med den 3. maj 2023 sendes til:

plan@svendborg.dk

eller

Svendborg Kommune

Plan og Erhverv

Frederiksø 4a

5700 Svendborg

Høringssvar bedes mærket ”Høringssvar Høje Dong”.

Angiv navn, adresse og e-mail i din henvendelse.

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Rasmus Kiertzner på telefon 23 71 78 25 eller mail rasmus.kiertzner@svendborg.dk

 

Vi gør opmærksom på, at dine bemærkninger vil være omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, og at de derfor vil kunne læses af andre. Der opfordres derfor til ikke at fremsende personfølsomme eller fortrolige oplysninger. Alle høringssvar vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top