Havnepark og ny hovedpumpestation på Svendborg havn

Endelig vedtagelse af lokalplan 666 

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har den 28. juni 2022 besluttet at vedtage Lokalplan 666 for offentlig havnepark og et teknisk anlæg i form af en hovedpumpestation.

Vedtagelsen er offentliggjort den 4. juli 2022. Der er klagefrist til og med den 2. august 2022.

 

Lokalplanen kan ses som bilag nederst på siden, via den digitale plan her og på plandata.dk 

Alternativt ved personlig henvendelse til; Byg og Byudvikling, Frederiksø 4A, 1, 5700 Svendborg  

 

Om lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at skabe et attraktivt byrum for rekreativt ophold og aktivitet samt understøtte koblingen mellem bymidte og havn. Havneparken skal være et grønt, rekreativt område til glæde for alle byens borgere og besøgende. Lokalplanen muliggør herudover opførelse af en ny hovedpumpestation med en skulpturel karakter, der skal indgå i den rekreative struktur og havnens miljø. Hovedpumpestationen placeres på terræn, hvilket muliggør, at der i bygningsvolumenet kan integreres offentlige funktioner, ligesom tagfladen kan inddrages i byrummet ved at placere offentligt tilgængelige rekreative funktioner som f.eks. ophold/leg/fitness. Derfor stilles der i lokalplanen krav om, at der skal etableres en udvendig trappe, som giver adgang til tagfladen.

 

Klagemulighed 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt annonceret.   

Se klagevejledning nederst på siden eller læs mere på Nævnenes Hus.

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

 

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her.

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg.

 

Prøvelse ved domstolene 

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top