Forslag til Lokalplan for et boligområde ved Eskærshaven

Offentlig høring af forslag til lokalplan 675 

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har den 8. november 2022 vedtaget at offentliggøre ovennævnte planforslag.

 

Formål og baggrund med planlægningen 

Det er lokalplanens formål, at området kan anvendes til boligområde i en variation af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. I den vestlige del af lokalplanområdet kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse i form af række- og kædehuse og i det resterende lokalplanområde kan der placeres åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse.

 

Projektforslaget

Lokalplanen fastlægger, hvordan området skal udstykkes via udstykningsplanen. Formålet med den faste udstykningsplan er at sikre en harmonisk udstykning af området med vægt på større parcelhusgrunde, og hvor antallet af boliger og det reserverede areal til fælles friarealer er afstemt.

Derudover fastlægges placering af adgangsvejen og strukturen for den fremtidige interne vej, Eskærshaven. Lokalplanen skal sikre, at det nødvendige antal parkeringspladser etableres indenfor området og at fælles opholdsareal udformes, så det har en rekreativ kvalitet. Det fælles opholdsareal skal indbyde til ophold mv., hvori der også skal placeres tørbassin til den lokale afledning af regnvand (LAR).

Lokalplanen har desuden til formål at fastsætte bestemmelser for byggeriets placering, udformning og fremtoning med henblik på at skabe et varieret og nyt boligområde med kvalitet.

 

Høring

Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra den 11. november 2022 til og med den 9. december 2022.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem: 

via den digitale lokalplanvisning (benyt formularen til højre),

eller pr. brev til Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Dit høringssvar vil blive offentliggjort med det samme i den digitale lokalplansvisning og vil ligeledes blive offentliggjort i forbindelse med Plan – og lokalsamfundsudvalgets endelige vedtagelse af lokalplanen.

Lokalplanforslaget kan ses som bilag nederst på siden, på Plandata (link: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk) eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planen ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet (link til: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/)  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med den 9. december 2022.  

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.

  

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Planafdelingen eller undertegnede planlægger Snorre Westh, tlf: +45 24 79 27 36
Email: snorre.westh@svendborg.dk

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top